Cyhoeddiadau

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 131 results
Cyhoeddiadau 24 Chwefror 2021
Codi oedran cyfranogi mewn addysg i 18
Yn Lloegr, codwyd oedran gorfodol cyfranogi mewn addysg neu hyfforddiant i 17 oed yn 2013 ac wedyn i 18 oed yn 2015. Yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon,...
Cyhoeddiadau 22 Chwefror 2021
Cyrhaeddiad addysg: Ymateb i bandemig y coronafeirws
Mae pandemig y coronafeirws wedi gwaethygu'r anghydraddoldebau addysgol presennol ledled y byd. Amcangyfrifir y bydd blynyddoedd o gynnydd o ran gwella mynediad at addysg a’...
Cyhoeddiadau 22 Chwefror 2021
Gweithio o bell
Mae economi Cymru’n dioddef sioc ddybryd ddigynsail yn sgil pandemig y Coronafeirws. Un o ganlyniadau’r cyfnodau clo a’r cyfyngiadau iechyd cyhoeddus fu...
Cyhoeddiadau 27 Ionawr 2021
Cyflawni trawsnewid cyfiawn yng Nghymru
Gyda deng mlynedd ar ôl i osgoi chwalfa system hinsawdd, fel y rhybuddiwyd gan y Panel Rhynglywodraethol ar Newid yn yr Hinsawdd (IPCC), ni fu'r...
Cyhoeddiadau 17 Rhagfyr 2020
Goblygiadau pontio o’r Undeb Ewropeaidd i sectorau allweddol o economi Cymru
Yn dilyn gadael yr UE, mae Llywodraeth y DU wedi dechrau negodi cytundebau masnach rydd gyda’r UE a gwledydd eraill o gwmpas y byd....
Cyhoeddiadau 14 Rhagfyr 2020
Dylunio gwasanaethau sy’n defnyddio technoleg i fynd i’r afael ag unigrwydd
Roedd mynd i’r afael ag unigrwydd yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru a gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru cyn pandemig y Coronafeirws ac mae wedi dod...
Cyhoeddiadau 14 Rhagfyr 2020
Hunanladdiad ymhlith Dynion
Mae data ar gyfraddau hunanladdiad ar draws y DU yn awgrymu bod elfen i hunanladdiad sy’n gysylltiedig â rhywedd. Ymhlith dynion yr oedd tua tri...
Cyhoeddiadau 3 Rhagfyr 2020
Modelau amgen o ofal cartref
Mae darparwyr a marchnadoedd gofal cartref yn wynebu nifer o heriau o ganlyniad i newidiadau i ddemograffeg y boblogaeth a phwysau ariannol, sy’n creu...