Cyhoeddiadau

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 144 results
Cyhoeddiadau 13 Hydref 2021
Syniadau rhanddeiliaid ar gyfer mynd i’r afael ag unigrwydd yng Nghymru drwy’r pandemig a’r tu hwnt
Ym mis Gorffennaf 2021, bu Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â Kaleidoscope Health and Care i gynnal rhaglen ymgysylltu amlochrog yn cynnwys rhanddeiliaid sy'n...
Cyhoeddiadau 11 Hydref 2021
Pwy sy’n Unig yng Nghymru?
Mae'r gyfres hon o fewnwelediadau data ar unigrwydd yng Nghymru yn seiliedig ar ddadansoddiad pwrpasol o Arolwg Cenedlaethol Cymru. Fe'i cynlluniwyd i roi gwell dealltwriaeth...
Cyhoeddiadau 30 Medi 2021
Briffiadau Llesiant i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus
O dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, mae’n ofynnol bod Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn cynhyrchu asesiadau o lesiant bob pum mlynedd, yn unol...
Cyhoeddiadau 22 Medi 2021
Gwaith amlasiantaeth a deilliannau i blant sy’n derbyn gofal
Bydd plant a theuluoedd 'mewn perygl' yn rhyngweithio'n aml ag asiantaethau a gwasanaethau lluosog. Mae wedi bod yn ddyhead ers amser maith bod y cyrff...
Cyhoeddiadau 30 Mehefin 2021
Cydweithio a gweithredu polisi ar y lefel leol yng Nghymru
Gwerthusiad astudiaeth achos gyda grŵp ffermwyr yn y Gogledd
Cyhoeddiadau 17 Mehefin 2021
Gwella’r defnydd o dystiolaeth mewn llywodraeth leol
Mae meithrin cysylltiadau rhwng y byd academaidd a llywodraeth leol wedi bod yn bryder ers cryn amser i'r rheini sydd â diddordeb mewn hyrwyddo arfer sy'n...
Cyhoeddiadau 9 Mehefin 2021
Defnydd Llywodraeth Cymru o offer polisi i brif ffrydio cydraddoldeb
Ers dyddiau cynnar datganoli, mae wedi bod yn ddyletswydd statudol i Lywodraeth Cymru brif ffrydio cyfle cyfartal ym mhob un o’i gweithgareddau.  Yn dilyn...
Cyhoeddiadau 7 Mehefin 2021
Gwirfoddoli a llesiant yn ystod y pandemig Coronafeirws
Mae gwirfoddoli wedi chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o gefnogi cymunedau yn ystod y pandemig. Gwelwyd cynnydd cyflym yn y diddordeb mewn gwirfoddoli yn...