Cyhoeddiadau

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 140 results
Cyhoeddiadau 30 Mehefin 2021
Cydweithio a gweithredu polisi ar y lefel leol yng Nghymru
Gwerthusiad astudiaeth achos gyda grŵp ffermwyr yn y Gogledd
Cyhoeddiadau 17 Mehefin 2021
Gwella’r defnydd o dystiolaeth mewn llywodraeth leol
Mae meithrin cysylltiadau rhwng y byd academaidd a llywodraeth leol wedi bod yn bryder ers cryn amser i'r rheini sydd â diddordeb mewn hyrwyddo arfer sy'n...
Cyhoeddiadau 9 Mehefin 2021
Defnydd Llywodraeth Cymru o offer polisi i brif ffrydio cydraddoldeb
Ers dyddiau cynnar datganoli, mae wedi bod yn ddyletswydd statudol i Lywodraeth Cymru brif ffrydio cyfle cyfartal ym mhob un o’i gweithgareddau.  Yn dilyn...
Cyhoeddiadau 7 Mehefin 2021
Gwirfoddoli a llesiant yn ystod y pandemig Coronafeirws
Mae gwirfoddoli wedi chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o gefnogi cymunedau yn ystod y pandemig. Gwelwyd cynnydd cyflym yn y diddordeb mewn gwirfoddoli yn...
Cyhoeddiadau 26 Mai 2021
Rôl cymunedau a’r defnydd o dechnoleg wrth liniaru unigrwydd yn ystod pandemig
Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau ymchwil WCPP i rôl cymunedau a'r defnydd o dechnoleg wrth liniaru unigrwydd yn ystod pandemig y Coronavirus. Roedd...
Cyhoeddiadau 15 Mawrth 2021
Gwella cydraddoldeb hiliol yng Nghymru
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gyhoeddi Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol a luniwyd i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau hiliol ac ethnig strwythurol yng Nghymru....
Cyhoeddiadau 10 Mawrth 2021
Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl: Newid y prawf modd
Yn 2019 yng Nghymru roedd 22% o’r boblogaeth yn anabl, gyda disgwyl i’r boblogaeth anabl gynyddu’n sylweddol erbyn 2035. Grantiau seiliedig ar brawf modd yw...