Cyhoeddiadau

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 117 results
Cyhoeddiadau 23 Medi 2020
Ymyriadau ym maes cam-drin domestig yng Nghymru
Mae’r adroddiad hwn yn ystyried yr ymyriadau a ddefnyddir i fynd i’r afael â cham-drin domestig ac i gadw pobl yn ddiogel, gan osod...
Cyhoeddiadau 14 Medi 2020
Datblygu arweinwyr yn y sector cyhoeddus
Gofynnodd Prif Weinidog Cymru i ni baratoi asesiad annibynnol o sut mae gwasanaethau cyhoeddus Cymru'n datblygu arweinwyr y dyfodol i fod yn effeithiol, ac i...
Cyhoeddiadau 9 Medi 2020
Plant dan ofal yng Nghymru
Ar 31 Mawrth 2019, roedd yna 6,845 o blant dan ofal yng Nghymru, cynnydd pellach o 440 o gymharu â’r flwyddyn flaenorol. O ganlyniad, mae’r bwlch rhwng y...
Cyhoeddiadau 2 Medi 2020
Opsiynau polisi ar gyfer cyfleoedd pysgota yng Nghymru
Mae maint a pherfformiad diwydiant pysgota Cymru ar hyn o bryd, ynghyd â chyd-destun polisi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a Deddf yr Amgylchedd, i gyd...
Cyhoeddiadau 5 Awst 2020
Goblygiadau Brexit i incwm aelwydydd
Yn 2019, gofynnodd y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd i Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru ddadansoddi goblygiadau Brexit ar gyfer incwm a chyllidebau cartrefi yng Nghymru....
Cyhoeddiadau 20 Gorffennaf 2020
Cynllunio ar gyfer adferiad ffyniannus, cyfartal a gwyrdd ar ôl pandemig Cofid 19
Mae’r papurau hyn yn ymwneud â negeseuon allweddol cyfres o gylchoedd trafod arbenigol wedi’u trefnu gan Brif Gyfreithiwr a Gweinidog Pontio Ewropeaidd Llywodraeth Cymru,...
Cyhoeddiadau 15 Gorffennaf 2020
20 yw’r terfyn – Sut mae annog gostyngiadau cyflymder
Mae’r terfyn cyflymder rhagosodedig o 20mya ar ffyrdd preswyl yng Nghymru yn rhan o gyfres o fesurau i hybu cymunedau ‘hawdd byw ynddynt’. Mae...
Cyhoeddiadau 30 Ebrill 2020
Unigrwydd yn ystod y Cyfyngiadau ar Symud
Mae unigrwydd ac ynysu cymdeithasol yn rhai o’r prif heriau i les. Gan fod gwella lles yn parhau’n flaenoriaeth ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus...