Cyhoeddiadau

Hidlo cynnwys
Showing 25 to 32 of 145 results
Cyhoeddiadau 10 Tachwedd 2020
Cynyddu amrywiaeth mewn penodiadau cyhoeddus drwy recriwtio
Paratowyd yr adroddiad hwn i gefnogi Strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant Llywodraeth Cymru ar gyfer penodiadau cyhoeddus, gyda ffocws ar sut gall strategaethau recriwtio fod yn...
Cyhoeddiadau 10 Tachwedd 2020
Cynorthwyo grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol i gael penodiadau cyhoeddus
Oherwydd y diffyg amrywiaeth yn aelodau’r bwrdd, nid yw llawer o fyrddau yng Nghymru yn adlewyrchu’r cymunedau maent yn eu gwasanaethu.  Ar hyn...
Cyhoeddiadau 30 Medi 2020
Ymgynghoriad Cymru Ein Dyfodol: Dadansoddiad o’r ymatebion
Ym mis Mai 2020, gwahoddodd Llywodraeth Cymru y cyhoedd i anfon eu meddyliau am y camau sy’n angenrheidiol i gefnogi adferiad ac ailadeiladu wedi COVID-19....
Cyhoeddiadau 28 Medi 2020
Polisi mudo’r DU a’r gweithlu gofal cymdeithasol a GIG Cymru
Mae Llywodraeth y DU wedi cynnig bod system fewnfudo newydd sy’n seiliedig ar bwyntiau yn dod i rym pan fydd Cyfnod Pontio’r UE...
Cyhoeddiadau 23 Medi 2020
Ymyriadau ym maes cam-drin domestig yng Nghymru
Mae’r adroddiad hwn yn ystyried yr ymyriadau a ddefnyddir i fynd i’r afael â cham-drin domestig ac i gadw pobl yn ddiogel, gan osod...
Cyhoeddiadau 14 Medi 2020
Datblygu arweinwyr yn y sector cyhoeddus
Gofynnodd Prif Weinidog Cymru i ni baratoi asesiad annibynnol o sut mae gwasanaethau cyhoeddus Cymru'n datblygu arweinwyr y dyfodol i fod yn effeithiol, ac i...
Cyhoeddiadau 9 Medi 2020
Plant dan ofal yng Nghymru
Ar 31 Mawrth 2019, roedd yna 6,845 o blant dan ofal yng Nghymru, cynnydd pellach o 440 o gymharu â’r flwyddyn flaenorol. O ganlyniad, mae’r bwlch rhwng y...
Cyhoeddiadau 2 Medi 2020
Opsiynau polisi ar gyfer cyfleoedd pysgota yng Nghymru
Mae maint a pherfformiad diwydiant pysgota Cymru ar hyn o bryd, ynghyd â chyd-destun polisi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a Deddf yr Amgylchedd, i gyd...