Prosiectau

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 49 results
Prosiectau
Cyrhaeddiad addysg: Ymateb i bandemig y coronafeirws
Mae pandemig y coronafeirws wedi gwaethygu'r anghydraddoldebau addysgol presennol ledled y byd. Mae modelu effaith cau ysgolion yn Lloegr yn awgrymu y gallai gwerth deng...
Prosiectau
Goblygiadau’r cyfnod pontio o’r Ewrop i sectorau economaidd allweddol
Yr Undeb Ewropeaidd yw'r partner masnachu rhyngwladol mwyaf gwerthfawr yn economaidd ar gyfer Cymru a'r DU, gan gyfrif am 43% a 52% o gyfanswm allforion a mewnforion...
Prosiectau
Brexit a gweithlu’r GIG
Fel rhan o grant Cronfa Bontio'r UE a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru, comisiynodd Conffederasiwn GIG Cymru Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru i ddadansoddi'r effeithiau tebygol ar...
Prosiectau
Ymfudo ar ôl Brexit a Chymru
Mae Llywodraeth y DU yn bwriadu dod â rhyddid pobl i symud i'r DU o wledydd yr UE i ben a bydd gan y Bil Mewnfudo...
Prosiectau
Adolygiad tlodi
Mae mynd i’r afael â thlodi wedi bod yn brif amcan polisi Llywodraeth Cymru yn gyson ac mae wedi cychwyn amrywiaeth o gynlluniau cysylltiedig ers...
Prosiectau
Codi oedran cyfranogi mewn addysg neu hyfforddiant i 18 oed yng Nghymru
Yn Lloegr, codwyd oedran gorfodol i gyfranogi mewn addysg neu hyfforddiant i 17 oed yn 2013 ac wedyn i 18 oed yn 2015. Yng Nghymru, yr Alban a Gogledd...
Prosiectau
Modelau gwahanol o ofal cartref
Gofal cartref yw gofal cymdeithasol a ddarperir yng nghartrefi pobl ac mae'n cynnwys amrywiaeth o gymorth fel help gyda thasgau bob dydd, gofal personol, a...
Prosiectau
Gweithio o bell ac economi Cymru
Mae economi Cymru yn profi sioc ddofn a digynsail o ganlyniad i bandemig y coronafeirws. Un o ganlyniadau cyfyngiadau symud a chyfyngiadau iechyd cyhoeddus yw...