Prosiectau

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 49 results
Prosiectau
Ymfudo ar ôl Brexit a Chymru
Mae Llywodraeth y DU yn bwriadu dod â rhyddid pobl i symud i'r DU o wledydd yr UE i ben a bydd gan y Bil Mewnfudo...
Prosiectau
Adolygiad tlodi
Mae mynd i’r afael â thlodi wedi bod yn brif amcan polisi Llywodraeth Cymru yn gyson ac mae wedi cychwyn amrywiaeth o gynlluniau cysylltiedig ers...
Prosiectau
Codi oedran cyfranogi mewn addysg neu hyfforddiant i 18 oed yng Nghymru
Yn Lloegr, codwyd oedran gorfodol i gyfranogi mewn addysg neu hyfforddiant i 17 oed yn 2013 ac wedyn i 18 oed yn 2015. Yng Nghymru, yr Alban a Gogledd...
Prosiectau
Modelau gwahanol o ofal cartref
Gofal cartref yw gofal cymdeithasol a ddarperir yng nghartrefi pobl ac mae'n cynnwys amrywiaeth o gymorth fel help gyda thasgau bob dydd, gofal personol, a...
Prosiectau
Gweithio o bell ac economi Cymru
Mae economi Cymru yn profi sioc ddofn a digynsail o ganlyniad i bandemig y coronafeirws. Un o ganlyniadau cyfyngiadau symud a chyfyngiadau iechyd cyhoeddus yw...
Prosiectau
Unigrwydd yng Nghymru
Mae unigrwydd yn cael effaith sylweddol ar iechyd a lles y cyhoedd, ac mae wedi bod yn fater o flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru a gwasanaethau...
Prosiectau
Cysylltu Cymunedau: Meithrin Perthnasoedd
Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn gweithio gyda Chyngor Caerdydd a Gofal Cymdeithasol Cymru ar brosiect pedwar mis a ariennir gan y Sefydliad Cenedlaethol dros...
Prosiectau
Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl: Newid y prawf modd
Gofynnodd y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol i Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru archwilio goblygiadau gwaredu’r  prawf modd ar gyfer grantiau cyfleusterau bach a chanolig...