Prosiectau

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 50 results
Prosiectau
Plant sy’n derbyn gofal
Bu'r cynnydd sylweddol a pharhaus yng nghyfradd y plant sydd mewn gofal yng Nghymru yn ystod y 25 mlynedd diwethaf yn destun pryder o safbwynt polisi....
Prosiectau
Diwygio Cyfraith ac Arferion Etholiadol
Cafodd pŵer dros etholiadau ei ddatganoli i Gymru drwy Ddeddf Cymru 2017. Ers hynny, mae Gweinidogion Cymru wedi cychwyn ar raglen diwygio etholiadol sydd fwyaf...
Prosiectau
Sesiynau briffio i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ar lesiant
O dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, mae’n rhaid i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus wneud asesiadau o lesiant bob pum mlynedd yn unol ag...
Prosiectau
Codi oedran cyfranogi mewn addysg neu hyfforddiant i 18 oed yng Nghymru
Yn Lloegr, codwyd oedran gorfodol i gyfranogi mewn addysg neu hyfforddiant i 17 oed yn 2013 ac wedyn i 18 oed yn 2015. Yng Nghymru, yr Alban a Gogledd...
Prosiectau
Modelau gwahanol o ofal cartref
Gofal cartref yw gofal cymdeithasol a ddarperir yng nghartrefi pobl ac mae'n cynnwys amrywiaeth o gymorth fel help gyda thasgau bob dydd, gofal personol, a...
Prosiectau
Gweithio o bell ac economi Cymru
Mae economi Cymru yn profi sioc ddofn a digynsail o ganlyniad i bandemig y coronafeirws. Un o ganlyniadau cyfyngiadau symud a chyfyngiadau iechyd cyhoeddus yw...
Prosiectau
Unigrwydd yng Nghymru
Mae unigrwydd yn cael effaith sylweddol ar iechyd a lles y cyhoedd, ac mae wedi bod yn fater o flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru a gwasanaethau...
Prosiectau
Cysylltu Cymunedau: Meithrin Perthnasoedd
Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn gweithio gyda Chyngor Caerdydd a Gofal Cymdeithasol Cymru ar brosiect pedwar mis a ariennir gan y Sefydliad Cenedlaethol dros...