Prosiectau

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 51 results
Prosiectau
Cynnal trefn dysgu gydol oes Cymru
Mae bwriad i sefydlu Comisiwn Addysg ac Ymchwil Drydyddol Cymru a rhoi Bil Addysg ac Ymchwil Drydyddol gerbron y Senedd yn rhan o’r ffordd...
Prosiectau
Modelu allyriadau carbon yng Nghymru
O ganlyniad i gyfuniad o alw byd-eang cynyddol am dargedau ynni ac allyriadau carbon llym, mae’r broses benderfynu o ran caffael a defnyddio ynni...
Prosiectau
Datgarboneiddio Cymru: Ynni, Diwydiannau, Tir
Yn sgîl addewid Llywodraeth Cymru i gael gwared ar allyriadau carbon erbyn 2050 a chanlyniad cynhadledd COP26 yn Glasgow, mae’n amlwg y bydd ymdrechion...
Prosiectau
Plant sy’n derbyn gofal
Bu'r cynnydd sylweddol a pharhaus yng nghyfradd y plant sydd mewn gofal yng Nghymru yn ystod y 25 mlynedd diwethaf yn destun pryder o safbwynt polisi....
Prosiectau
Diwygio Cyfraith ac Arferion Etholiadol
Cafodd pŵer dros etholiadau ei ddatganoli i Gymru drwy Ddeddf Cymru 2017. Ers hynny, mae Gweinidogion Cymru wedi cychwyn ar raglen diwygio etholiadol sydd fwyaf...
Prosiectau
Sesiynau briffio i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ar lesiant
O dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, mae’n rhaid i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus wneud asesiadau o lesiant bob pum mlynedd yn unol ag...
Prosiectau
Cyrhaeddiad addysg: Ymateb i bandemig y coronafeirws
Mae pandemig y coronafeirws wedi gwaethygu'r anghydraddoldebau addysgol presennol ledled y byd. Mae modelu effaith cau ysgolion yn Lloegr yn awgrymu y gallai gwerth deng...
Prosiectau
Goblygiadau’r cyfnod pontio o’r Ewrop i sectorau economaidd allweddol
Yr Undeb Ewropeaidd yw'r partner masnachu rhyngwladol mwyaf gwerthfawr yn economaidd ar gyfer Cymru a'r DU, gan gyfrif am 43% a 52% o gyfanswm allforion a mewnforion...