Prosiectau

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 51 results
Prosiectau
Diwygio Cyfraith ac Arferion Etholiadol
Cafodd pŵer dros etholiadau ei ddatganoli i Gymru drwy Ddeddf Cymru 2017. Ers hynny, mae Gweinidogion Cymru wedi cychwyn ar raglen diwygio etholiadol sydd fwyaf...
Prosiectau
Sesiynau briffio i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ar lesiant
O dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, mae’n rhaid i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus wneud asesiadau o lesiant bob pum mlynedd yn unol ag...
Prosiectau
Cysylltu Cymunedau: Meithrin Perthnasoedd
Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn gweithio gyda Chyngor Caerdydd a Gofal Cymdeithasol Cymru ar brosiect pedwar mis a ariennir gan y Sefydliad Cenedlaethol dros...
Prosiectau
Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl: Newid y prawf modd
Gofynnodd y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol i Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru archwilio goblygiadau gwaredu’r  prawf modd ar gyfer grantiau cyfleusterau bach a chanolig...
Prosiectau
Plant sy’n derbyn gofal: Sut mae arfer yn ysgogi amrywiad mewn cyfraddau ledled Cymru
Mae'r cynnydd sylweddol a pharhaus yng nghyfradd y plant sy’n derbyn gofal yng Nghymru wedi bod yn ffynhonnell o bryder ym maes polisi ers...
Prosiectau
Cyrhaeddiad addysg: Ymateb i bandemig y coronafeirws
Mae pandemig y coronafeirws wedi gwaethygu'r anghydraddoldebau addysgol presennol ledled y byd. Mae modelu effaith cau ysgolion yn Lloegr yn awgrymu y gallai gwerth deng...
Prosiectau
Goblygiadau’r cyfnod pontio o’r Ewrop i sectorau economaidd allweddol
Yr Undeb Ewropeaidd yw'r partner masnachu rhyngwladol mwyaf gwerthfawr yn economaidd ar gyfer Cymru a'r DU, gan gyfrif am 43% a 52% o gyfanswm allforion a mewnforion...
Prosiectau
Brexit a gweithlu’r GIG
Fel rhan o grant Cronfa Bontio'r UE a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru, comisiynodd Conffederasiwn GIG Cymru Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru i ddadansoddi'r effeithiau tebygol ar...