Prosiectau

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 62 results
Prosiectau
Amrywiaeth mewn Recriwtio
Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru (WCPP) gefnogi ei gwaith ar gynyddu’r gyfran y bobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig...
Prosiectau
Partneriaeth sero net i gynorthwyo llywodraeth leol
Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) yn cydlynu rhaglen cymorth pontio ac adfer newid hinsawdd i weithio tuag at gyflawni uchelgais cyffredinol y sector cyhoeddus...
Prosiectau
Dulliau rhyngwladol o drin heneiddio a gostyngiadau yn y boblogaeth
Mae tueddiadau ffrwythlondeb a marwolaethau wedi arwain at gynnydd yn y nifer o farwolaethau o gymharu â’r nifer o enedigaethau ers 2015/16 yng Nghymru. Syrthiodd Cyfanswm...
Prosiectau
Stigma tlodi
Roedd ein hymchwil diweddar ar brofiad bywyd o dlodi ac allgáu cymdeithasol yng Nghymru yn tynnu sylw at bwysigrwydd mynd i’r afael â stigma...
Prosiectau
Tegwch ym maes addysg drydyddol
Mae dysgu ôl-orfodol yn gysylltiedig ag ystod o ganlyniadau bywyd cadarnhaol megis gwell cyfleoedd cyflogaeth, enillion uwch a gwell lles. Fodd bynnag, mae tystiolaeth yn...
Prosiectau
Rôl cydweithio amlsectoraidd wrth gefnogi gweithredu cymunedol
Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru a'r Bartneriaeth Cymunedau Dyfeisgar (RCP) yn gweithio gyda'i gilydd ar brosiect ymchwil gyda'r nod o ddeall rôl cydweithredu amlsectoraidd...
Prosiectau
Sero Net 2035
Y dyddiad targed presennol ar gyfer bodloni sero net yw 2050. Ymrwymodd Cytundeb Cydweithredu Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru i 'gomisiynu cyngor annibynnol i archwilio llwybrau...
Prosiectau
Examining the Impact of the What Works Network
The Wales Centre for Public Policy (WCPP) has been awarded ESRC funding to continue examining and developing the impact of the What Works Network. This...