Prosiectau

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 60 results
Prosiectau
Dulliau rhyngwladol o drin heneiddio a gostyngiadau yn y boblogaeth
Mae tueddiadau ffrwythlondeb a marwolaethau wedi arwain at gynnydd yn y nifer o farwolaethau o gymharu â’r nifer o enedigaethau ers 2015/16 yng Nghymru. Syrthiodd Cyfanswm...
Prosiectau
Stigma tlodi
Mae stigma tlodi yn niweidio iechyd meddwl pobl sydd mewn tlodi, ac mae’n gallu ei gwneud hi’n anoddach iddyn nhw gael y cymorth...
Prosiectau
Tegwch ym maes addysg drydyddol
Mae dysgu ôl-orfodol yn gysylltiedig ag ystod o ganlyniadau bywyd cadarnhaol megis gwell cyfleoedd cyflogaeth, enillion uwch a gwell lles. Fodd bynnag, mae tystiolaeth yn...
Prosiectau
Cefnogi gweithredu cymunedol – gwella lles cymunedol: Synthesis o wersi a ddysgwyd yn ystod pandemig Covid-19
Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru (WCPP) a'r Bartneriaeth Cymunedau Dyfeisgar (RCP) yn gweithio gyda'i gilydd i ddylunio a chynnal adolygiad o wersi a ddysgwyd yn...
Prosiectau
Sero Net 2035
Y dyddiad targed presennol ar gyfer bodloni sero net yw 2050. Ymrwymodd Cytundeb Cydweithredu Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru i 'gomisiynu cyngor annibynnol i archwilio llwybrau...
Prosiectau
Examining the Impact of the What Works Network
The Wales Centre for Public Policy (WCPP) has been awarded ESRC funding to continue examining and developing the impact of the What Works Network. This...
Prosiectau
Gweithdai cynllun llesiant ar gyfer Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (BGCau) gynhyrchu cynlluniau llesiant lleol bob pum mlynedd, ar...
Prosiectau
Diffinio, mesur, a monitro iechyd democratiaeth yng Nghymru
Mae 'democratiaeth' yn cael ei hystyried yn system lywodraeth ddelfrydol am ei bod yn rhoi grym a dilysrwydd i weithredwyr a sefydliadau gwleidyddol, ac i'r...