Prosiectau

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 64 results
Prosiectau
Cynyddu mynediad at addysg a gofal plentyndod cynnar (ECEC) ymysg plant a theuluoedd Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol yng Nghymru
Mae Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol Llywodraeth Cymru yn nodi pwysigrwydd chwarae, dysgu a gofal plentyndod cynnar i ddatblygiad plant, dysgu gydol oes ac integreiddio cymdeithasol....
Prosiectau
Canllawiau i ysgolion i gefnogi pobl ifanc drawsryweddol
Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Gynllun Gweithredu LHDTC+ ym mis Chwefror 2023, gan ddarparu fframwaith ar gyfer datblygu polisi ar draws Llywodraeth Cymru a phartneriaid i gefnogi unigolion...
Prosiectau
Amrywiaeth mewn Recriwtio
Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru (WCPP) gefnogi ei gwaith ar gynyddu’r gyfran y bobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig...
Prosiectau
Partneriaeth i gynorthwyo llywodraeth leol i gyrraedd sero net
Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) yn cydlynu rhaglen cymorth pontio ac adfer newid hinsawdd i weithio tuag at gyflawni uchelgais cyffredinol y sector cyhoeddus...
Prosiectau
Dulliau rhyngwladol o drin heneiddio a gostyngiadau yn y boblogaeth
Mae tueddiadau ffrwythlondeb a marwolaethau wedi arwain at gynnydd yn y nifer o farwolaethau o gymharu â’r nifer o enedigaethau ers 2015/16 yng Nghymru. Syrthiodd Cyfanswm...
Prosiectau
Stigma tlodi
Dangosodd ein gwaith ymchwil blaenorol i brofiad byw pobl o dlodi ac allgau cymdeithasol yng Nghymru ba mor bwysig yw datrys stigma tlodi – oherwydd bod...
Prosiectau
Tegwch ym maes addysg drydyddol
Mae dysgu ôl-orfodol yn gysylltiedig ag ystod o ganlyniadau bywyd cadarnhaol megis gwell cyfleoedd cyflogaeth, enillion uwch a gwell lles. Fodd bynnag, mae tystiolaeth yn...
Prosiectau
Rôl cydweithio amlsectoraidd wrth gefnogi gweithredu cymunedol
Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru a'r Bartneriaeth Cymunedau Dyfeisgar (RCP) yn gweithio gyda'i gilydd ar brosiect ymchwil gyda'r nod o ddeall rôl cydweithredu amlsectoraidd...