Unigrwydd a Chymunedau Cysylltiedig

Mae unigedd cymdeithasol wedi bod yn broblem gynyddol yng Nghymru. Mae gan gymunedau cysylltiedig fanteision cadarnhaol i unigolion a'r gymdeithas gyfan. Pa ymyriadau polisi all ddod â ni at ein gilydd?

Mae lles cymdeithasol pobl a chymunedau Cymru yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru a gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru. Cyflwynodd pandemig COVID-19 heriau sylweddol o ran cynhwysiant cymdeithasol, gan waethygu anghydraddoldebau mewn iechyd meddwl gwael, unigrwydd, ac ynysu cymdeithasol diangen. Fodd bynnag, dangosodd hefyd ystwythder ac arloesedd cymunedau i fynd i’r afael ag allgáu cymdeithasol a gwella lles. Yr her i lywodraethau a gwasanaethau cyhoeddus ar bob lefel wrth symud ymlaen yw sut y gellir cynnal a gwella gweithgaredd cymunedol er budd pawb. Mae’r rhaglen Cymunedau Cysylltiedig yn ceisio cyflwyno tystiolaeth ar wahaniaethau cymdeithasol ac anghydraddoldebau yn y profiad o unigrwydd, yn ogystal â’r hyn sy’n gweithio i wella lles cymdeithasol trwy weithredu cymunedol cydweithredol a rhoi seilwaith ac adnoddau ffisegol a digidol ar waith.

Archwilio

Mae gennym gyfoeth o gynnwys sy'n cwmpasu pob agwedd ar bolisïau sy'n effeithio ar unigrwydd a chymunedau cysylltiedig yng Nghymru.

Arbenigwyr

Cwrdd â'r tîm Unigwrydd a Chymunedau Cysylltiedig
Dan Bristow
Cyfarwyddwr Polisi ac Ymarfer
Image of Dan Bristow
Dr Anna Skeels
Uwch-gymrawd Ymchwil
Image of Dr Anna Skeels
Dr Hannah Durrant
Uwch-gymrawd Ymchwil
Image of Dr Hannah Durrant
Josh Coles-Riley
Cydymaith Ymchwil
Image of Josh Coles-Riley
Rosie Havers
Cynorthwydd Ymchwil
Image of Rosie Havers