Unigrwydd a Chymunedau Cysylltiedig

Sut y gall ymyriadau polisi cymunedol cysylltiedig helpu i leddfu arwahanrwydd cymdeithasol yng Nghymru?

Mae lles cymdeithasol pobl a chymunedau Cymru yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru a gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru. Cyflwynodd pandemig COVID-19 heriau sylweddol o ran cynhwysiant cymdeithasol, gan waethygu anghydraddoldebau mewn iechyd meddwl gwael, unigrwydd, ac ynysu cymdeithasol diangen. Fodd bynnag, dangosodd hefyd ystwythder ac arloesedd cymunedau i fynd i’r afael ag allgáu cymdeithasol a gwella lles. Yr her i lywodraethau a gwasanaethau cyhoeddus ar bob lefel wrth symud ymlaen yw sut y gellir cynnal a gwella gweithgaredd cymunedol er budd pawb. Mae’r rhaglen Cymunedau Cysylltiedig yn ceisio cyflwyno tystiolaeth ar wahaniaethau cymdeithasol ac anghydraddoldebau yn y profiad o unigrwydd, yn ogystal â’r hyn sy’n gweithio i wella lles cymdeithasol trwy weithredu cymunedol cydweithredol a rhoi seilwaith ac adnoddau ffisegol a digidol ar waith.


 

Cyhoeddiadau

Mae ein hymchwil cyhoeddedig ar unigrwydd a chymunedau cysylltiedig yn darparu gwybodaeth hanfodol i lunwyr polisi ac ymchwilwyr.
Showing 1 to 8 of 17 results
Cyhoeddiadau 12 Rhagfyr 2023
CPCC yn 10
Ciplolwg rhai o'n llwyddiannau dros ein degawd cyntaf ac ar ein blaenoriaethau allweddol o'n blaen ni
Cyhoeddiadau 22 Medi 2023
Cyfuno dull cyflawni wyneb yn wyneb ac ar-lein mewn gwasanaethau llesiant cymunedol
Mae gwasanaethau lles yn y gymuned yn wynebu’r her o sut i ‘gyfuno’ darpariaeth ddigidol ac wyneb yn wyneb yn dilyn y pandemig.
Cyhoeddiadau 10 Awst 2023
Adolygiad o dystiolaeth anghydraddoldebau unigrwydd
Mae tystiolaeth gwaith ymchwil yn dangos yn llethol bod unigrwydd yn effeithio ar rai grwpiau mewn cymdeithas yn fwy nag eraill a bod hyn yn...
Cyhoeddiadau 12 Mehefin 2023
Oedolion hŷn a’r pandemig: mynd i’r afael ag unigrwydd drwy dechnoleg
Mae unigrwydd ac ynysu cymdeithasol yn cael effaith sylweddol ar iechyd a lles pobl hŷn. Mae hwn yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru ers cyn...

 

Prosiectau

Our portfolio of projects creates knowledge and evidence around all aspects of loneliness and connected communities in Wales.
Showing 1 to 7 of 7 results
Prosiectau
Rôl cydweithio amlsectoraidd wrth gefnogi gweithredu cymunedol
Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru a'r Bartneriaeth Cymunedau Dyfeisgar (RCP) yn gweithio gyda'i gilydd ar brosiect ymchwil gyda'r nod o ddeall rôl cydweithredu amlsectoraidd...
Prosiectau
Gweithdai cynllun llesiant ar gyfer Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (BGCau) gynhyrchu cynlluniau llesiant lleol bob pum mlynedd, ar...
Prosiectau
Gwasanaethau Cyfunol
Drwy gydol pandemig Covid-19, mae sefydliadau’r sector cyhoeddus a’r trydydd sector sy’n cefnogi llesiant cymunedol wedi dibynnu ar gyfuniad o ddulliau o...
Prosiectau
Unigrwydd yng Nghymru
Mae unigrwydd yn cael effaith sylweddol ar iechyd a lles y cyhoedd, ac mae wedi bod yn fater o flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru a gwasanaethau...

Archwilio

Mae gennym gyfoeth o gynnwys sy'n cwmpasu pob agwedd ar bolisïau sy'n effeithio ar unigrwydd a chymunedau cysylltiedig yng Nghymru.

 

Arbenigwyr

Cwrdd â'r tîm Unigwrydd a Chymunedau Cysylltiedig
Yr athro Dan Bristow
Cyfarwyddwr Polisi ac Ymarfer
Image of Yr athro Dan Bristow
Dr Hannah Durrant
Uwch-gymrawd Ymchwil
Image of Dr Hannah Durrant
Josh Coles-Riley
Cydymaith Ymchwil
Image of Josh Coles-Riley
Rosie Havers
Cynorthwydd Ymchwil
Image of Rosie Havers