Cyhoeddiadau

Hidlo cynnwys
Showing 17 to 24 of 145 results
Cyhoeddiadau 22 Chwefror 2021
Gweithio o bell
Mae’r adroddiad yn casglu ynghyd dystiolaeth er mwyn deall sut y gall gweithio o bell effeithio ar wahanol agweddau ar weithgaredd economaidd yn y...
Cyhoeddiadau 27 Ionawr 2021
Cyflawni trawsnewid cyfiawn yng Nghymru
Gyda deng mlynedd ar ôl i osgoi chwalfa system hinsawdd, fel y rhybuddiwyd gan y Panel Rhynglywodraethol ar Newid yn yr Hinsawdd (IPCC), ni fu'r...
Cyhoeddiadau 17 Rhagfyr 2020
Goblygiadau pontio o’r Undeb Ewropeaidd i sectorau allweddol o economi Cymru
Yn dilyn gadael yr UE, mae Llywodraeth y DU wedi dechrau negodi cytundebau masnach rydd gyda’r UE a gwledydd eraill o gwmpas y byd....
Cyhoeddiadau 14 Rhagfyr 2020
Hunanladdiad ymhlith Dynion
Mae data ar gyfraddau hunanladdiad ar draws y DU yn awgrymu bod elfen i hunanladdiad sy’n gysylltiedig â rhywedd. Ymhlith dynion yr oedd tua tri...
Cyhoeddiadau 14 Rhagfyr 2020
Dylunio gwasanaethau sy’n defnyddio technoleg i fynd i’r afael ag unigrwydd
Roedd mynd i’r afael ag unigrwydd yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru a gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru cyn pandemig y Coronafeirws ac mae wedi dod...
Cyhoeddiadau 3 Rhagfyr 2020
Modelau amgen o ofal cartref
Mae darparwyr a marchnadoedd gofal cartref yn wynebu nifer o heriau o ganlyniad i newidiadau i ddemograffeg y boblogaeth a phwysau ariannol, sy’n creu...
Cyhoeddiadau 30 Tachwedd 2020
Mudo ar ôl Brexit a Chymru
Mae’r adroddiad hwn yn dadansoddi effeithiau posibl polisïau mudo ar ôl Brexit ar farchnad lafur, poblogaeth a chymdeithas Cymru, ac yn nodi sut...
Cyhoeddiadau 23 Tachwedd 2020
Ail-adeiladu yn well? Blaenoriaethau ar gyfer Ail-adeiladu ar ôl Pandemig Coronafeirws
Mae'r papurau hyn yn cyflwyno canfyddiadau chwe sesiwn friffio a ysgrifennwyd i lywio a herio meddwl cynnar Llywodraeth Cymru am adferiad o'r pandemig.