Plant a Theuluoedd

Cynnydd yn nifer y plant mewn gofal yng Nghymru. Sut gallwn ni gefnogi teuluoedd i wrthdroi'r duedd hon a lleihau canlyniadau negyddol?

Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru wedi ceisio deall ers tro pam mae nifer y plant mewn gofal yng Nghymru’n cynyddu a sut i fynd i’r afael â’r duedd hon yn effeithiol. Dyma duedd sy’n peri pryder oherwydd yr effaith bosibl ar ganlyniadau plant sy’n cael eu cymryd i ofal o ran cyrhaeddiad addysgol, iechyd, diweithdra, digartrefedd a chyfiawnder troseddol. Mae gwaith Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn y maes hwn wedi newid yn ddiweddar i ganolbwyntio ar atal ac ymyrryd yn gynnar. Bydd plant a theuluoedd ‘mewn perygl’ yn rhyngweithio’n aml ag asiantaethau a gwasanaethau lluosog. Mae ein gwaith yn ystyried p’un a allai, a sut y gallai, gwaith amlasiantaethol gael ei wella i gefnogi teuluoedd a lleihau’r risg y bydd plant yn cael eu cymryd i ofal.


 

Cyhoeddiadau

Mae ein hymchwil gyhoeddedig ar blant a theuluoedd yn darparu gwybodaeth hanfodol i lunwyr polisi ac ymchwilwyr.
Showing 1 to 8 of 21 results
Cyhoeddiadau 23 Chwefror 2023
2022 – Dan Adolygiad
Croeso i’n hadolygiad o rai o uchafbwyntiau gwaith Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn 2022. Rydym wedi mwynhau deuddeg mis toreithiog arall ac rydym yn ddiolchgar...
Cyhoeddiadau 11 Mawrth 2022
Gwasanaethau cymdeithasol a chyfraddau gofal plant yng Nghymru: Arolwg o’r sector
Gwelwyd cynnydd yn nifer a chyfradd y plant sy’n derbyn gofal yng Nghymru.  Mae’r gyfradd bellach yn uwch nag ar unrhyw adeg ers...
Cyhoeddiadau 10 Ionawr 2022
Adferiad ym maes addysg: Ymateb i bandemig y Coronafeirws
Mae cau ysgolion o ganlyniad i’r Coronafeirws wedi tarfu’n sylweddol ar ddysgu plant a phobl ifanc mewn ysgolion a cholegau yng Nghymru, fel...
Cyhoeddiadau 7 Ionawr 2022
Codi oedran cyfranogi mewn addysg i 18
Yn Lloegr, codwyd oedran gorfodol cyfranogi mewn addysg neu hyfforddiant i 17 oed yn 2013 ac wedyn i 18 oed yn 2015. Yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon,...

 

Prosiectau

Mae ein portffolio o brosiectau yn creu gwybodaeth a thystiolaeth am bob agwedd ar bolisi sy’n effeithio ar blant a theuluoedd yng Nghymru.
Showing 1 to 8 of 62 results
Prosiectau
Amrywiaeth mewn Recriwtio
Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru (WCPP) gefnogi ei gwaith ar gynyddu’r gyfran y bobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig...
Prosiectau
Partneriaeth sero net i gynorthwyo llywodraeth leol
Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) yn cydlynu rhaglen cymorth pontio ac adfer newid hinsawdd i weithio tuag at gyflawni uchelgais cyffredinol y sector cyhoeddus...
Prosiectau
Dulliau rhyngwladol o drin heneiddio a gostyngiadau yn y boblogaeth
Mae tueddiadau ffrwythlondeb a marwolaethau wedi arwain at gynnydd yn y nifer o farwolaethau o gymharu â’r nifer o enedigaethau ers 2015/16 yng Nghymru. Syrthiodd Cyfanswm...
Prosiectau
Stigma tlodi
Roedd ein hymchwil diweddar ar brofiad bywyd o dlodi ac allgáu cymdeithasol yng Nghymru yn tynnu sylw at bwysigrwydd mynd i’r afael â stigma...

Archwilio

Mae gennym gyfoeth o gynnwys sy'n cwmpasu pob agwedd ar bolisïau sy'n effeithio ar blant a theuluoedd yng Nghymru.

 

Arbenigwyr

Cwrdd â'r tîm Economi, Datgarboneiddio a Sgiliau
Dan Bristow
Cyfarwyddwr Polisi ac Ymarfer
Image of Dan Bristow
Dr Amy Lloyd
Cydymaith Ymchwil
Image of Dr Amy Lloyd