Plant a Theuluoedd

Cynnydd yn nifer y plant mewn gofal yng Nghymru. Sut gallwn ni gefnogi teuluoedd i wrthdroi'r duedd hon a lleihau canlyniadau negyddol?

Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru wedi ceisio deall ers tro pam mae nifer y plant mewn gofal yng Nghymru’n cynyddu a sut i fynd i’r afael â’r duedd hon yn effeithiol. Dyma duedd sy’n peri pryder oherwydd yr effaith bosibl ar ganlyniadau plant sy’n cael eu cymryd i ofal o ran cyrhaeddiad addysgol, iechyd, diweithdra, digartrefedd a chyfiawnder troseddol. Mae gwaith Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn y maes hwn wedi newid yn ddiweddar i ganolbwyntio ar atal ac ymyrryd yn gynnar. Bydd plant a theuluoedd ‘mewn perygl’ yn rhyngweithio’n aml ag asiantaethau a gwasanaethau lluosog. Mae ein gwaith yn ystyried p’un a allai, a sut y gallai, gwaith amlasiantaethol gael ei wella i gefnogi teuluoedd a lleihau’r risg y bydd plant yn cael eu cymryd i ofal.


 

Cyhoeddiadau

Mae ein hymchwil gyhoeddedig ar blant a theuluoedd yn darparu gwybodaeth hanfodol i lunwyr polisi ac ymchwilwyr.
Showing 1 to 8 of 22 results
Cyhoeddiadau 20 Mai 2024
Barn arbenigol ar ddileu elw o ofal plant sy’n derbyn gofal
Roedd Llywodraeth Cymru wedi comisiynu CPCC i gasglu barn arbenigwyr ar ei cynnig deddfwriaeth i ddileu elw preifat o ddarparu gofal preswyl a maeth i...
Cyhoeddiadau 23 Chwefror 2023
2022 – Dan Adolygiad
Croeso i’n hadolygiad o rai o uchafbwyntiau gwaith Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn 2022. Rydym wedi mwynhau deuddeg mis toreithiog arall ac rydym yn ddiolchgar...
Cyhoeddiadau 11 Mawrth 2022
Gwasanaethau cymdeithasol a chyfraddau gofal plant yng Nghymru: Arolwg o’r sector
Gwelwyd cynnydd yn nifer a chyfradd y plant sy’n derbyn gofal yng Nghymru.  Mae’r gyfradd bellach yn uwch nag ar unrhyw adeg ers...
Cyhoeddiadau 10 Ionawr 2022
Adferiad ym maes addysg: Ymateb i bandemig y Coronafeirws
Mae cau ysgolion o ganlyniad i’r Coronafeirws wedi tarfu’n sylweddol ar ddysgu plant a phobl ifanc mewn ysgolion a cholegau yng Nghymru, fel...

 

Prosiectau

Mae ein portffolio o brosiectau yn creu gwybodaeth a thystiolaeth am bob agwedd ar bolisi sy’n effeithio ar blant a theuluoedd yng Nghymru.
Showing 1 to 8 of 64 results
Prosiectau
Cynyddu mynediad at addysg a gofal plentyndod cynnar (ECEC) ymysg plant a theuluoedd Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol yng Nghymru
Mae Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol Llywodraeth Cymru yn nodi pwysigrwydd chwarae, dysgu a gofal plentyndod cynnar i ddatblygiad plant, dysgu gydol oes ac integreiddio cymdeithasol....
Prosiectau
Canllawiau i ysgolion i gefnogi pobl ifanc drawsryweddol
Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Gynllun Gweithredu LHDTC+ ym mis Chwefror 2023, gan ddarparu fframwaith ar gyfer datblygu polisi ar draws Llywodraeth Cymru a phartneriaid i gefnogi unigolion...
Prosiectau
Amrywiaeth mewn Recriwtio
Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru (WCPP) gefnogi ei gwaith ar gynyddu’r gyfran y bobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig...
Prosiectau
Partneriaeth i gynorthwyo llywodraeth leol i gyrraedd sero net
Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) yn cydlynu rhaglen cymorth pontio ac adfer newid hinsawdd i weithio tuag at gyflawni uchelgais cyffredinol y sector cyhoeddus...

Archwilio

Mae gennym gyfoeth o gynnwys sy'n cwmpasu pob agwedd ar bolisïau sy'n effeithio ar blant a theuluoedd yng Nghymru.

 

Arbenigwyr

Cwrdd â'r tîm Economi, Datgarboneiddio a Sgiliau
Yr athro Dan Bristow
Cyfarwyddwr Polisi ac Ymarfer
Image of Yr athro Dan Bristow
Dr Amy Lloyd
Cydymaith Ymchwil
Image of Dr Amy Lloyd