Plant a Theuluoedd

Mae nifer y plant mewn gofal yng Nghymru yn cynyddu. Sut gallwn ni gefnogi teuluoedd i wrthdroi’r duedd hon a lleihau’r canlyniadau unigol a chymdeithasol negyddol cysylltiedig?

Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru wedi ceisio deall ers tro pam mae nifer y plant mewn gofal yng Nghymru’n cynyddu a sut i fynd i’r afael â’r duedd hon yn effeithiol. Dyma duedd sy’n peri pryder oherwydd yr effaith bosibl ar ganlyniadau plant sy’n cael eu cymryd i ofal o ran cyrhaeddiad addysgol, iechyd, diweithdra, digartrefedd a chyfiawnder troseddol. Mae gwaith Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn y maes hwn wedi newid yn ddiweddar i ganolbwyntio ar atal ac ymyrryd yn gynnar. Bydd plant a theuluoedd ‘mewn perygl’ yn rhyngweithio’n aml ag asiantaethau a gwasanaethau lluosog. Mae ein gwaith yn ystyried p’un a allai, a sut y gallai, gwaith amlasiantaethol gael ei wella i gefnogi teuluoedd a lleihau’r risg y bydd plant yn cael eu cymryd i ofal.

Archwilio

Mae gennym gyfoeth o gynnwys sy'n cwmpasu pob agwedd ar bolisïau sy'n effeithio ar blant a theuluoedd yng Nghymru.

Arbenigwyr

Cwrdd â'r tîm Economi, Datgarboneiddio a Sgiliau
Dan Bristow
Cyfarwyddwr Polisi ac Ymarfer
Image of Dan Bristow
Leah Silva
Cydymaith Ymchwil
Image of Leah Silva
Dr Amy Lloyd
Cydymaith Ymchwil
Image of Dr Amy Lloyd