Economi, Datgarboneiddio a Sgiliau

Sut gallwn ni symud at economi Cymru wedi’i datgarboneiddio sy’n fwy gwydn, ffyniannus a chynhwysol?

Mae’r newid i sero net yn gyfle i symud i economi sy’n gallu ymateb yn well i anghenion y dyfodol ac sy’n cefnogi cymdeithas fwy cyfartal a llewyrchus. Mae’r addasiad hefyd yn cyflwyno heriau y bydd angen eu goresgyn gan gynnwys datblygu’r sgiliau ar gyfer marchnad lafur werdd. Mewn ymateb i’r cyfleoedd a’r heriau hyn, mae rhaglen Economi, Datgarboneiddio a Sgiliau WCPP yn archwilio cwestiynau allweddol gan gynnwys sut olwg allai fod ar economi a chymdeithas werdd yn y dyfodol, beth allai ei olygu i bolisïau ac arferion yng Nghymru a pha fuddsoddiadau mewn sgiliau a sefydliadau ategol eraill fydd eu hangen.


 

Cyhoeddiadau

Mae ein hymchwil gyhoeddedig ar yr economi, datgarboneiddio a sgiliau yn darparu gwybodaeth hanfodol i lunwyr polisi ac ymchwilwyr.
Showing 1 to 7 of 7 results
Cyhoeddiadau 19 Rhagfyr 2023
Dulliau rhyngwladol o drin heneiddio a gostyngiadau yn y boblogaeth
Mae tueddiadau ffrwythlondeb a marwolaethau wedi arwain at gynnydd yn y nifer o farwolaethau o gymharu â’r nifer o enedigaethau ers 2015/16 yng Nghymru. Syrthiodd Cyfanswm...
Cyhoeddiadau 13 Ionawr 2023
Housing stock energy modelling: Towards a model for Wales
The combination of increasing global demand for energy and strict carbon emissions targets have made the decision-making process around acquiring and using energy complex. In...
Cyhoeddiadau 6 Rhagfyr 2022
Ymagweddau rhyngwladol at bontio teg
Comisiynwyd Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru (WCPP) gan Lywodraeth Cymru i gynnal adolygiad o ddulliau rhyngwladol o drawsnewid cyfiawn er mwyn helpu i ddiffinio’r hyn...
Cyhoeddiadau 21 Medi 2022
Datgarboneiddio ac economi Cymru
Mae angen gofyn cwestiynau sylfaenol ac mae angen gwneud dewisiadau am ddyfodol cymdeithas ac economi Cymru. Er enghraifft, a ddylai Cymru hyrwyddo diwydiannau newydd, gwyrdd,...

 

Prosiectau

Mae ein portffolio o brosiectau yn creu gwybodaeth a thystiolaeth am bob agwedd ar yr economi, datgarboneiddio a sgiliau yng Nghymru.
Showing 1 to 3 of 3 results
Prosiectau
Amrywiaeth mewn Recriwtio
Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru (WCPP) gefnogi ei gwaith ar gynyddu’r gyfran y bobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig...
Prosiectau
Dulliau rhyngwladol o drin heneiddio a gostyngiadau yn y boblogaeth
Mae tueddiadau ffrwythlondeb a marwolaethau wedi arwain at gynnydd yn y nifer o farwolaethau o gymharu â’r nifer o enedigaethau ers 2015/16 yng Nghymru. Syrthiodd Cyfanswm...
Prosiectau
Twf Cynhwysol yng Nghymru
Er y gall Cymru hawlio rhai llwyddiannau economaidd yn y gorffennol diweddar, nid yw manteision hyn wedi cael eu dosbarthu'n gyfartal, ac mae gan lunwyr...

Archwilio

Mae gennym gyfoeth o gynnwys sy'n cwmpasu pob agwedd ar economi, datgarboneiddio a sgiliau yng Nghymru.

 

Dr Helen Tilley
Uwch-gymrawd Ymchwil
Image of Dr Helen Tilley
Dr Jack Price
Cydymaith Ymchwil
Image of Dr Jack Price
Grace Piddington
Swyddog Ymchwil
Image of Grace Piddington
Josh Coles-Riley
Cydymaith Ymchwil
Image of Josh Coles-Riley
Greg Notman
Swyddog Ymchwil
Image of Greg Notman