Hyrwyddo Cydraddoldeb

Sut gallwn ni adeiladu Cymru fwy cyfartal?

Mae’r pandemig wedi amlygu ymhellach dirwedd o anghydraddoldeb yng Nghymru, gyda rhai pobl – ac ardaloedd – yn anghymesur, ac yn aml yn lluosi, dan anfantais. Er bod ymdrechion pwysig ar y gweill i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb o’r fath, mae hyn yn her i bolisi ac arfer pan fo ffactorau strwythurol a systemig hirsefydlog ar waith. Mae rhaglen Hyrwyddo Cydraddoldebau WCPP yn ymgysylltu â gwahanol ddimensiynau anghydraddoldeb trwy ymchwil a thystiolaeth – er enghraifft, ein Hadolygiad o Dlodi sydd ar ddod a’n gwaith cyhoeddedig ar gydraddoldeb hiliol – i ystyried yr hyn y gallai ‘Cymru fwy cyfartal’ ei olygu a’i ofyn mewn gwirionedd.


 

Cyhoeddiadau

Mae ein hymchwil gyhoeddedig ar anghydraddoldeb yn darparu gwybodaeth hanfodol i lunwyr polisi ac ymchwilwyr.
Showing 1 to 8 of 44 results
Cyhoeddiadau 12 Rhagfyr 2023
CPCC yn 10
Ciplolwg rhai o'n llwyddiannau dros ein degawd cyntaf ac ar ein blaenoriaethau allweddol o'n blaen ni
Cyhoeddiadau 18 Hydref 2023
Diffinio, mesur a monitro iechyd democrataidd yng Nghymru
Yng Nghymru, mae pryderon ynglŷn ag iechyd democratiaeth wedi canolbwyntio ers tro ar y niferoedd isel sy’n bwrw eu pleidlais mewn etholiadau a...
Cyhoeddiadau 10 Awst 2023
Adolygiad o dystiolaeth anghydraddoldebau unigrwydd
Mae tystiolaeth gwaith ymchwil yn dangos yn llethol bod unigrwydd yn effeithio ar rai grwpiau mewn cymdeithas yn fwy nag eraill a bod hyn yn...
Cyhoeddiadau 12 Mehefin 2023
Oedolion hŷn a’r pandemig: mynd i’r afael ag unigrwydd drwy dechnoleg
Mae unigrwydd ac ynysu cymdeithasol yn cael effaith sylweddol ar iechyd a lles pobl hŷn. Mae hwn yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru ers cyn...

 

Prosiectau

Mae ein portffolio o brosiectau yn creu gwybodaeth a thystiolaeth am bob agwedd ar gydraddoldeb yng Nghymru.
Showing 1 to 8 of 8 results
Prosiectau
Stigma tlodi
Roedd ein hymchwil diweddar ar brofiad bywyd o dlodi ac allgáu cymdeithasol yng Nghymru yn tynnu sylw at bwysigrwydd mynd i’r afael â stigma...
Prosiectau
Tegwch ym maes addysg drydyddol
Mae dysgu ôl-orfodol yn gysylltiedig ag ystod o ganlyniadau bywyd cadarnhaol megis gwell cyfleoedd cyflogaeth, enillion uwch a gwell lles. Fodd bynnag, mae tystiolaeth yn...
Prosiectau
Rôl cydweithio amlsectoraidd wrth gefnogi gweithredu cymunedol
Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru a'r Bartneriaeth Cymunedau Dyfeisgar (RCP) yn gweithio gyda'i gilydd ar brosiect ymchwil gyda'r nod o ddeall rôl cydweithredu amlsectoraidd...
Prosiectau
Gweithdai cynllun llesiant ar gyfer Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (BGCau) gynhyrchu cynlluniau llesiant lleol bob pum mlynedd, ar...

Archwilio

Mae gennym gyfoeth o gynnwys sy'n cwmpasu pob agwedd ar gydraddoldeb yng Nghymru.

 

Arbenigwyr

Cwrdd â'r tîm Hyrwyddo Cydraddoldeb
Dan Bristow
Cyfarwyddwr Polisi ac Ymarfer
Image of Dan Bristow
Amanda Hill-Dixon
Uwch-gymrawd Ymchwil
Image of Amanda Hill-Dixon
Greg Notman
Swyddog Ymchwil
Image of Greg Notman