Hyrwyddo Cydraddoldeb

Sut gallwn ni adeiladu Cymru fwy cyfartal?

Mae’r pandemig wedi amlygu ymhellach dirwedd o anghydraddoldeb yng Nghymru, gyda rhai pobl – ac ardaloedd – yn anghymesur, ac yn aml yn lluosi, dan anfantais. Er bod ymdrechion pwysig ar y gweill i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb o’r fath, mae hyn yn her i bolisi ac arfer pan fo ffactorau strwythurol a systemig hirsefydlog ar waith. Mae rhaglen Hyrwyddo Cydraddoldebau WCPP yn ymgysylltu â gwahanol ddimensiynau anghydraddoldeb trwy ymchwil a thystiolaeth – er enghraifft, ein Hadolygiad o Dlodi sydd ar ddod a’n gwaith cyhoeddedig ar gydraddoldeb hiliol – i ystyried yr hyn y gallai ‘Cymru fwy cyfartal’ ei olygu a’i ofyn mewn gwirionedd.


 

Cyhoeddiadau

Mae ein hymchwil gyhoeddedig ar anghydraddoldeb yn darparu gwybodaeth hanfodol i lunwyr polisi ac ymchwilwyr.
Showing 1 to 8 of 43 results
Cyhoeddiadau 18 Hydref 2023
Diffinio, mesur a monitro iechyd democrataidd yng Nghymru
Yng Nghymru, mae pryderon ynglŷn ag iechyd democratiaeth wedi canolbwyntio ers tro ar y niferoedd isel sy’n bwrw eu pleidlais mewn etholiadau a...
Cyhoeddiadau 10 Awst 2023
Adolygiad o dystiolaeth anghydraddoldebau unigrwydd
Mae tystiolaeth gwaith ymchwil yn dangos yn llethol bod unigrwydd yn effeithio ar rai grwpiau mewn cymdeithas yn fwy nag eraill a bod hyn yn...
Cyhoeddiadau 12 Mehefin 2023
Oedolion hŷn a’r pandemig: mynd i’r afael ag unigrwydd drwy dechnoleg
Mae unigrwydd ac ynysu cymdeithasol yn cael effaith sylweddol ar iechyd a lles pobl hŷn. Mae hwn yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru ers cyn...
Cyhoeddiadau 23 Chwefror 2023
Beth gall Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ei wneud am dlodi?
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (BGCau) gynhyrchu cynlluniau llesiant lleol bob pum mlynedd, ar...

 

Prosiectau

Mae ein portffolio o brosiectau yn creu gwybodaeth a thystiolaeth am bob agwedd ar gydraddoldeb yng Nghymru.
Showing 1 to 8 of 8 results
Prosiectau
Stigma tlodi
Mae stigma tlodi yn niweidio iechyd meddwl pobl sydd mewn tlodi, ac mae’n gallu ei gwneud hi’n anoddach iddyn nhw gael y cymorth...
Prosiectau
Tegwch ym maes addysg drydyddol
Mae dysgu ôl-orfodol yn gysylltiedig ag ystod o ganlyniadau bywyd cadarnhaol megis gwell cyfleoedd cyflogaeth, enillion uwch a gwell lles. Fodd bynnag, mae tystiolaeth yn...
Prosiectau
Cefnogi gweithredu cymunedol – gwella lles cymunedol: Synthesis o wersi a ddysgwyd yn ystod pandemig Covid-19
Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru (WCPP) a'r Bartneriaeth Cymunedau Dyfeisgar (RCP) yn gweithio gyda'i gilydd i ddylunio a chynnal adolygiad o wersi a ddysgwyd yn...
Prosiectau
Gweithdai cynllun llesiant ar gyfer Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (BGCau) gynhyrchu cynlluniau llesiant lleol bob pum mlynedd, ar...

Archwilio

Mae gennym gyfoeth o gynnwys sy'n cwmpasu pob agwedd ar gydraddoldeb yng Nghymru.

 

Arbenigwyr

Cwrdd â'r tîm Hyrwyddo Cydraddoldeb
Dan Bristow
Cyfarwyddwr Polisi ac Ymarfer
Image of Dan Bristow
Amanda Hill-Dixon
Uwch-gymrawd Ymchwil
Image of Amanda Hill-Dixon
Greg Notman
Swyddog Ymchwil
Image of Greg Notman