Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Pa opsiynau polisi sydd gan Gymru i adeiladu gwell system iechyd a gofal cymdeithasol mewn tirwedd wleidyddol sy’n newid yn barhaus?

Mae’r system iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru yn wynebu cyfres o heriau cymhleth ac amlochrog, a waethygwyd gan bandemig y coronafeirws. Unwaith y bydd y pwysau uniongyrchol yn cilio, bydd y system iechyd a gofal cymdeithasol yn wynebu amrywiaeth o heriau systemig a heriau sy’n gysylltiedig â’r gweithlu, yng nghyd-destun anghenion iechyd heriol y boblogaeth. Mae llawer o’r rhain wedi bod yn broblem ers degawd. Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn gweithio gyda’r sector i edrych ar sut, yn y cyd-destun hwn, y gallant gyflawni’r dyheadau ar gyfer ‘trawsnewid’ y ddarpariaeth iechyd a gofal.


 

Cyhoeddiadau

Our published research on health and social care provides vital information for policymakers and researchers.
Showing 1 to 8 of 31 results
Cyhoeddiadau 22 Medi 2023
Cyfuno dull cyflawni wyneb yn wyneb ac ar-lein mewn gwasanaethau llesiant cymunedol
Mae gwasanaethau lles yn y gymuned yn wynebu’r her o sut i ‘gyfuno’ darpariaeth ddigidol ac wyneb yn wyneb yn dilyn y pandemig.
Cyhoeddiadau 19 Mehefin 2023
Uchafbwyntiau cynhadledd incwm sylfaenol
Lansiwyd y Cynllun Peilot Incwm Sylfaenol ar gyfer Pobl sy’n Gadael Gofal yng Nghymru gan y Prif Weinidog ar 1 Gorffennaf 2022, yn unol ag ymrwymiad...
Cyhoeddiadau 12 Mehefin 2023
Oedolion hŷn a’r pandemig: mynd i’r afael ag unigrwydd drwy dechnoleg
Mae unigrwydd ac ynysu cymdeithasol yn cael effaith sylweddol ar iechyd a lles pobl hŷn. Mae hwn yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru ers cyn...
Cyhoeddiadau 23 Chwefror 2023
2022 – Dan Adolygiad
Croeso i’n hadolygiad o rai o uchafbwyntiau gwaith Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn 2022. Rydym wedi mwynhau deuddeg mis toreithiog arall ac rydym yn ddiolchgar...

 

Prosiectau

Mae ein portffolio o brosiectau yn creu gwybodaeth a thystiolaeth am bob agwedd ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.
Showing 1 to 5 of 5 results
Prosiectau
Brexit a gweithlu’r GIG
Fel rhan o grant Cronfa Bontio'r UE a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru, comisiynodd Conffederasiwn GIG Cymru Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru i ddadansoddi'r effeithiau tebygol ar...
Prosiectau
Modelau gwahanol o ofal cartref
Gofal cartref yw gofal cymdeithasol a ddarperir yng nghartrefi pobl ac mae'n cynnwys amrywiaeth o gymorth fel help gyda thasgau bob dydd, gofal personol, a...
Prosiectau
Cefnogi gwelliant mewn byrddau iechyd
Mae ceisio atal neu newid tanberfformiad mewn sefydliadau iechyd yn dipyn o her, ac mae llawer o’r llenyddiaeth academaidd yn canolbwyntio ar drafodaethau cyffredinol...
Prosiectau
Ymgysylltu cyhoeddus ar drawsffurfiad iechyd a gofal cymdeithasol
Pa rôl sydd gan ymgysylltu cyhoeddus o ran cyflawni’r deilliannau a nodwyd yn y cynllun?

Archwilio

Mae gennym gyfoeth o gynnwys sy'n cwmpasu pob agwedd ar bolisïau sy'n effeithio ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

 

Arbenigwyr

Cwrdd â'r tîm Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Dan Bristow
Cyfarwyddwr Polisi ac Ymarfer
Image of Dan Bristow
Dr Amy Lloyd
Cydymaith Ymchwil
Image of Dr Amy Lloyd
Greg Notman
Swyddog Ymchwil
Image of Greg Notman