Hidlo cynnwys
Showing 17 to 24 of 31 results
Prosiectau
Tystiolaeth i Arweinwyr Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ynghylch Caffael Cyhoeddus
Mae hwyluso pŵer caffael yn faes diddordeb sy’n tyfu. Mae sector cyhoeddus Cymru’n gwario tua £6 biliwn y flwyddyn ar nwyddau, gwasanaethau a...
Prosiectau
Gwasanaethau gwell ar gyfer plant sy’n derbyn gofal
Mae gwella canlyniadau ar gyfer plant sydd mewn gofal yn flaenoriaeth ar yr agenda, nid ar gyfer awdurdodau lleol fel eu gwarcheidwaid cyfreithiol cyfrifol yn...
Prosiectau
Beth sy’n Gweithio neu beth all weithio i hyrwyddo cydraddoldeb rhywedd yng Nghymru?
Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones, wedi sefydlu adolygiad cyflym o gydraddoldeb rhywedd yng Nghymru. Mae'r Ganolfan yn gweithio i gefnogi Chwarae Teg yng nghyfnod cychwynnol...
Prosiectau
Pennu’r Sylfaen Drethu yng Nghymru
Gofynnodd y Prif Economegydd a swyddogion y Trysorlys yn Llywodraeth Cymru i Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru, ar ran Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth...
Prosiectau
Gwella Canlyniadau Iechyd a Chyflogaeth
Er bod diweithdra'n isel yng Nghymru ar hyn o bryd o gymharu â'r degawdau diwethaf, mae anweithgarwch economaidd oherwydd salwch yn dal i fod yn...
Prosiectau
Llwybrau Atal Digartrefedd Ymhlith Pobl Ifanc
Mae mynd i'r afael â digartrefedd, a lleihau'r risg o ddigartrefedd ymhlith pobl ifanc yn benodol, yn un o flaenoriaethau Llywodraeth Cymru. Wrth lansio cynghrair Cymru...
Prosiectau
Senarios Digartrefedd yng Nghymru yn y Dyfodol
Nod y prosiect hwn yw ystyried cyfraddau a mathau posibl o ddigartrefedd yng Nghymru yn y dyfodol er mwyn llywio cynlluniau llunwyr polisi ac arweinwyr...
Prosiectau
Cefnogi’r Broses o Gyflwyno System Integredig ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar
Mae gwella deilliannau drwy ymyriadau yn ystod y blynyddoedd cynnar yn un o flaenoriaethau strategaeth genedlaethol Llywodraeth Cymru, Ffyniant i Bawb. Credir bod y gwaith...