Prosiectau

Hidlo cynnwys
Showing 25 to 32 of 37 results
Prosiectau
Tystiolaeth i Arweinwyr Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ynghylch Caffael Cyhoeddus
Mae hwyluso pŵer caffael yn faes diddordeb sy’n tyfu. Mae sector cyhoeddus Cymru’n gwario tua £6 biliwn y flwyddyn ar nwyddau, gwasanaethau a...
Prosiectau
Tlodi Gwledig yng Nghymru
Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi tlodi gwledig fel maes â blaenoriaeth o ran tystiolaeth, ac mae ein gwaith dadansoddi rhagarweiniol ein hunain o’r ymchwil bresennol...
Prosiectau
Cydraddoldeb rhywiol yng Nghymru
Mae Gweinidogion wedi gofyn i Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru gynnal tri darn o waith sy'n rhoi arbenigedd a thystiolaeth annibynnol i lywio'r Adolygiad o Gydraddoldeb...
Prosiectau
Pennu’r Sylfaen Drethu yng Nghymru
Gofynnodd y Prif Economegydd a swyddogion y Trysorlys yn Llywodraeth Cymru i Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru, ar ran Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth...
Prosiectau
Gwella Canlyniadau Iechyd a Chyflogaeth
Er bod diweithdra'n isel yng Nghymru ar hyn o bryd o gymharu â'r degawdau diwethaf, mae anweithgarwch economaidd oherwydd salwch yn dal i fod yn...
Prosiectau
Llwybrau Atal Digartrefedd Ymhlith Pobl Ifanc
Mae mynd i'r afael â digartrefedd, a lleihau'r risg o ddigartrefedd ymhlith pobl ifanc yn benodol, yn un o flaenoriaethau Llywodraeth Cymru. Wrth lansio cynghrair Cymru...
Prosiectau
Senarios Digartrefedd yng Nghymru yn y Dyfodol
Nod y prosiect hwn yw ystyried cyfraddau a mathau posibl o ddigartrefedd yng Nghymru yn y dyfodol er mwyn llywio cynlluniau llunwyr polisi ac arweinwyr...
Prosiectau
Dulliau o Alluogi Unigolion i Gamu Ymlaen yn eu Swyddi mewn Sectorau Sylfaenol Allweddol
Mae sectorau sylfaenol yr economi yn darparu'r nwyddau a'r gwasanaethau sy'n hanfodol ar gyfer bywyd bob dydd, megis cyfleustodau, prosesu bwyd, manwerthu a dosbarthu, iechyd,...