Cyhoeddiadau

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 149 results
Cyhoeddiadau 11 Ionawr 2022
Heriau a Blaenoriaethau ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru
Mae'r heriau sy'n wynebu iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru yn gymhleth ac yn amlochrog. Mae materion systemig a materion sy’n ymwneud â’r gweithlu...
Cyhoeddiadau 10 Ionawr 2022
Adferiad ym maes addysg: Ymateb i bandemig y Coronafeirws
Mae cau ysgolion o ganlyniad i’r Coronafeirws wedi tarfu’n sylweddol ar ddysgu plant a phobl ifanc mewn ysgolion a cholegau yng Nghymru, fel...
Cyhoeddiadau 7 Ionawr 2022
Raising the age of participation in education to 18
In England, the compulsory age of participation in education or training was raised to 17 in 2013 and then 18 in 2015. In Wales, Scotland, and Northern Ireland, the...
Cyhoeddiadau 7 Ionawr 2022
Codi oedran cyfranogi mewn addysg i 18
Yn Lloegr, codwyd oedran gorfodol cyfranogi mewn addysg neu hyfforddiant i 17 oed yn 2013 ac wedyn i 18 oed yn 2015. Yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon,...
Cyhoeddiadau 16 Rhagfyr 2021
Cefnogi System Dysgu Gydol Oes Cymru
Er mwyn helpu Llywodraeth Cymru i daro cydbwysedd rhwng amcanion cynhyrchiant ac amcanion cymdeithasol dysgu gydol oes, gofynnwyd i Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru gynnal adolygiad...
Cyhoeddiadau 15 Tachwedd 2021
Cyflawni’r Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol
Nod Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol Llywodraeth Cymru yw mynd i'r afael ag anghydraddoldebau hiliol strwythurol yng Nghymru er mwyn gwneud ‘newidiadau ystyrlon a mesuradwy i...
Cyhoeddiadau 13 Hydref 2021
Syniadau rhanddeiliaid ar gyfer mynd i’r afael ag unigrwydd yng Nghymru drwy’r pandemig a’r tu hwnt
Ym mis Gorffennaf 2021, bu Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â Kaleidoscope Health and Care i gynnal rhaglen ymgysylltu amlochrog yn cynnwys rhanddeiliaid sy'n...
Cyhoeddiadau 11 Hydref 2021
Pwy sy’n Unig yng Nghymru?
Mae'r gyfres hon o fewnwelediadau data ar unigrwydd yng Nghymru yn seiliedig ar ddadansoddiad pwrpasol o Arolwg Cenedlaethol Cymru. Fe'i cynlluniwyd i roi gwell dealltwriaeth...