Gwella Gwasanaethau Cyhoeddus

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 342 results
Prosiectau
Plant sy’n derbyn gofal
Bu'r cynnydd sylweddol a pharhaus yng nghyfradd y plant sydd mewn gofal yng Nghymru yn ystod y 25 mlynedd diwethaf yn destun pryder o safbwynt polisi....
Cyhoeddiadau 13 Hydref 2021
Syniadau rhanddeiliaid ar gyfer mynd i’r afael ag unigrwydd yng Nghymru drwy’r pandemig a’r tu hwnt
Ym mis Gorffennaf 2021, bu Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â Kaleidoscope Health and Care i gynnal rhaglen ymgysylltu amlochrog yn cynnwys rhanddeiliaid sy'n...
Cyhoeddiadau 11 Hydref 2021
Pwy sy’n Unig yng Nghymru?
Mae'r gyfres hon o fewnwelediadau data ar unigrwydd yng Nghymru yn seiliedig ar ddadansoddiad pwrpasol o Arolwg Cenedlaethol Cymru. Fe'i cynlluniwyd i roi gwell dealltwriaeth...
Sylwebaeth 11 Hydref 2021
Mewnwelediad newydd i unigrwydd yng Nghymru
Mae dadansoddiad newydd gan Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn cynnig mewnwelediad newydd pwysig i sut y gall gwahanol nodweddion luosi risg pobl o unigrwydd. Hyd...
Cyhoeddiadau 30 Medi 2021
Briffiadau Llesiant i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus
O dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, mae’n ofynnol bod Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn cynhyrchu asesiadau o lesiant bob pum mlynedd, yn unol...
Cyhoeddiadau 22 Medi 2021
Gwaith amlasiantaeth a deilliannau i blant sy’n derbyn gofal
Bydd plant a theuluoedd 'mewn perygl' yn rhyngweithio'n aml ag asiantaethau a gwasanaethau lluosog. Mae wedi bod yn ddyhead ers amser maith bod y cyrff...
Sylwebaeth 2 Medi 2021
Pandemig o’r enw unigrwydd
Pan ofynnwyd i mi fynychu'r digwyddiad ar 'Fynd i'r afael ag unigrwydd yng Nghymru trwy'r pandemig a thu hwnt' fel cynrychiolydd ar gyfer fy sefydliad (...
Sylwebaeth 18 Awst 2021
Gwirfoddoli a llesiant yn y pandemig: Dysgu o ymarfer
bwyslais ar y rheini a gafodd eu helpu neu ar lesiant cymunedol. Ac eto fe wyddom fod elusennau, cyllidwyr a gwasanaethau cyhoeddus wedi bod yn...