Brexit

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 23 results
Cyhoeddiadau 28 Medi 2020
Polisi mudo’r DU a’r gweithlu gofal cymdeithasol a GIG Cymru
Mae Llywodraeth y DU wedi cynnig bod system fewnfudo newydd sy’n seiliedig ar bwyntiau yn dod i rym pan fydd Cyfnod Pontio’r UE...
Cyhoeddiadau 2 Medi 2020
Opsiynau polisi ar gyfer cyfleoedd pysgota yng Nghymru
Mae maint a pherfformiad diwydiant pysgota Cymru ar hyn o bryd, ynghyd â chyd-destun polisi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a Deddf yr Amgylchedd, i gyd...
Cyhoeddiadau 5 Awst 2020
Goblygiadau Brexit i incwm aelwydydd
Yn 2019, gofynnodd y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd i Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru ddadansoddi goblygiadau Brexit ar gyfer incwm a chyllidebau cartrefi yng Nghymru....
digwyddiad yn y gorffennol
Diwedd Llymder a Dechrau Brexit:
23 Hydref 2020
Beth yw'r goblygiadau i Gymru?
digwyddiad yn y gorffennol
Dyfodol Cymru
Galwad am bapurau a phosteri
Prosiectau
Effaith Brexit ar incwm cartrefi ar draws Prydain a Chymru
Mae pryderon ynghylch yr effaith gronnol hirdymor y byddai gadael yr Undeb Ewropeaidd yn ei chael ar incwm cartrefi. Mae’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog...
Prosiectau
Goblygiadau polisi ymfudo’r DU ar economi Cymru ar ôl Brexit
Gan adeiladu ar ein gwaith blaenorol ar bolisi mewnfudo ar ôl Brexit, mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar effaith debygol polisïau ymfudo Llywodraeth...
Cyhoeddiadau 18 Mawrth 2019
Mudo yng Nghymru
Effaith newidiadau polisi ôl-Brexit