Addysg a Sgiliau

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 364 results
Cyhoeddiadau 27 Mai 2022
Seilwaith a llesiant hirdymor
Mae'r adroddiad sylwadau hwn yn cyd-fynd ag adolygiad cyflym o dystiolaeth am sut mae seilwaith ffisegol yn dylanwadu ar lesiant hirdymor, a gomisiynwyd gan Lywodraeth...
Sylwebaeth 26 Mai 2022
Integreiddio amcanion llesiant wrth gynllunio seilwaith hirdymor
Mae integreiddio amcanion llesiant i gynlluniau seilwaith hirdymor yn amod angenrheidiol ar gyfer sicrhau Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. O rymuso dinasyddion i wneud penderfyniadau sy'n effeithio...
Sylwebaeth 25 Mai 2022
Seilwaith a llesiant yng Nghymru
Seilwaith trafnidiaeth ac amcanion llesiant Mae seilwaith trafnidiaeth fwyaf uniongyrchol berthnasol i'r canlynol o 'amcanion llesiant' Llywodraeth Cymru (Llesiant Cymru: 2021 | LLYW.CYMRU ) ar gyfer 2021-2026:...
Sylwebaeth 24 Mai 2022
Gofynion seilwaith i Gymru er mwyn trosglwyddo i economi ffyniannus, gynaliadwy
Deall cyfoeth a llesiant Ni fydd yr unfed ganrif ar hugain yn debyg i’r ugeinfed ganrif. Yn fwyaf amlwg, bydd economi’r dyfodol yn...
Sylwebaeth 23 Mai 2022
Effaith seilwaith ar lesiant yng Nghymru
Mae cysylltiad annatod rhwng seilwaith a llesiant. Bydd seilwaith da, wedi'i ddylunio'n dda ac wedi'i leoli'n dda, wedi'i ddatblygu yn unol ag egwyddorion cadarn ac...
digwyddiad yn y gorffennol
Ymyriadau polisi i gefnogi cyfranogiad mewn addysg ôl-orfodol
28 Mai 2022
Nod y digwyddiad hwn yw dwyn ynghyd ac adeiladu ar ganfyddiadau adroddiadau amrywiol WCPP. Bydd yn trin a thrafod sut y gall Llywodraeth Cymru gynyddu...
Cyhoeddiadau 10 Ebrill 2022
Prosiect Gweithredu Rhwydwaith What Works
Gan adeiladu ar ein gwaith i gynyddu effaith rhwydwaith ‘What Works’ ledled y DU, mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru wedi cael cyllid gan yr ESRC...
Cyhoeddiadau 25 Mawrth 2022
Diwygio cyfraith ac arferion etholiadol
Cefndir Cafodd pŵer dros etholiadau ei ddatganoli i Gymru trwy Ddeddf Cymru 2017. Ers hynny, mae Gweinidogion Cymru wedi cychwyn ar raglen diwygio etholiadol sydd...