Addysg a Sgiliau

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 273 results
Cyhoeddiadau 28 Medi 2020
Polisi mudo’r DU a’r gweithlu gofal cymdeithasol a GIG Cymru
Mae Llywodraeth y DU wedi cynnig bod system fewnfudo newydd sy’n seiliedig ar bwyntiau yn dod i rym pan fydd Cyfnod Pontio’r UE...
Cyhoeddiadau 23 Medi 2020
Ymyriadau ym maes cam-drin domestig yng Nghymru
Mae’r adroddiad hwn yn ystyried yr ymyriadau a ddefnyddir i fynd i’r afael â cham-drin domestig ac i gadw pobl yn ddiogel, gan osod...
Cyhoeddiadau 14 Medi 2020
Datblygu arweinwyr yn y sector cyhoeddus
Gofynnodd Prif Weinidog Cymru i ni baratoi asesiad annibynnol o sut mae gwasanaethau cyhoeddus Cymru'n datblygu arweinwyr y dyfodol i fod yn effeithiol, ac i...
Cyhoeddiadau 9 Medi 2020
Plant dan ofal yng Nghymru
Ar 31 Mawrth 2019, roedd yna 6,845 o blant dan ofal yng Nghymru, cynnydd pellach o 440 o gymharu â’r flwyddyn flaenorol. O ganlyniad, mae’r bwlch rhwng y...
Prosiectau
Adolygiad tystiolaeth gyflym o gydraddoldeb hiliol
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddatblygu Cynllun Gweithredu ar Gydraddoldeb Hil i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb a hiliaeth strwythurol yng Nghymru, ac...
Cyhoeddiadau 2 Medi 2020
Opsiynau polisi ar gyfer cyfleoedd pysgota yng Nghymru
Mae maint a pherfformiad diwydiant pysgota Cymru ar hyn o bryd, ynghyd â chyd-destun polisi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a Deddf yr Amgylchedd, i gyd...
Sylwebaeth 14 Awst 2020
Rôl Hanfodol Addysg Drydyddol
Mae addysg a hyfforddiant ôl-16 yn hanfodol ar gyfer y cyfleoedd unigol a'r twf economaidd gwyrdd sydd eu hangen ar Gymru os yw am wireddu...
Cyhoeddiadau 5 Awst 2020
Goblygiadau Brexit i incwm aelwydydd
Yn 2019, gofynnodd y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd i Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru ddadansoddi goblygiadau Brexit ar gyfer incwm a chyllidebau cartrefi yng Nghymru....