Economi a Masnach

Hidlo cynnwys
Showing 41 to 48 of 335 results
Sylwebaeth 1 Chwefror 2021
Dyfodol Tecach: Deall Anghydraddoldeb yn ymgynghoriad Ein Dyfodol Cymru
Lansiodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad Ein Dyfodol Cymru ym mis Mai 2020 gyda'r amcan o nodi syniadau ac atebion ar gyfer ailadeiladu Cymru yn dilyn pandemig y...
Cyhoeddiadau 27 Ionawr 2021
Cyflawni trawsnewid cyfiawn yng Nghymru
Gyda deng mlynedd ar ôl i osgoi chwalfa system hinsawdd, fel y rhybuddiwyd gan y Panel Rhynglywodraethol ar Newid yn yr Hinsawdd (IPCC), ni fu'r...
Prosiectau
Tuag at bontio cyfiawn yng Nghymru
Mae wedi bod cynnydd mewn ymwybyddiaeth, ymysg y cyhoedd a llunwyr polisi, o ran mynd i'r afael â’r newid yn yr hinsawdd ers dechrau 2019. Yng...
Sylwebaeth 15 Ionawr 2021
Ymfudo ar ôl Brexit a Chymru: Effeithiau posibl y system newydd ac argymhellion ar y blaenoriaethau ar gyfer dylanwadu ar...
Yn dilyn diwedd y rhyddid i symud ar 31 Rhagfyr 2020, mae’r meddwl yn troi nid yn unig at effeithiau’r system fewnfudo newydd, ond hefyd...
Datganiadau i’r Wasg 17 Rhagfyr 2020
Diwedd cyfnod pontio Brexit yn nodi “cyfnod o aflonyddwch sylweddol” i economi Cymru
Mae angen mwy o gefnogaeth y tu hwnt i gyfnod pontio Brexit ar fusnesau mewn rhai sectorau allweddol yn economi Cymru. Mae adroddiad gan Ganolfan...
Cyhoeddiadau 17 Rhagfyr 2020
Goblygiadau pontio o’r Undeb Ewropeaidd i sectorau allweddol o economi Cymru
Yn dilyn gadael yr UE, mae Llywodraeth y DU wedi dechrau negodi cytundebau masnach rydd gyda’r UE a gwledydd eraill o gwmpas y byd....
Sylwebaeth 15 Rhagfyr 2020
Defnyddio cyfleoedd pysgota i gefnogi iechyd meddwl a llesiant yn niwydiant pysgota Cymru
Wrth i'r Deyrnas Unedig adael yr Undeb Ewropeaidd, rhoddwyd llawer o sylw i’r cyfleoedd ar ôl Brexit ar gyfer deddfwriaeth lywodraethol newydd. O’r...
Cyhoeddiadau 14 Rhagfyr 2020
Hunanladdiad ymhlith Dynion
Mae data ar gyfraddau hunanladdiad ar draws y DU yn awgrymu bod elfen i hunanladdiad sy’n gysylltiedig â rhywedd. Ymhlith dynion yr oedd tua tri...