Economi a Masnach

Hidlo cynnwys
Showing 1 to 8 of 330 results
Cyhoeddiadau 17 Mehefin 2021
Gwella’r defnydd o dystiolaeth mewn llywodraeth leol
Mae meithrin cysylltiadau rhwng y byd academaidd a llywodraeth leol wedi bod yn bryder ers cryn amser i'r rheini sydd â diddordeb mewn hyrwyddo arfer sy'n...
digwyddiad i ddod
Lleddfu unigedd yng Nghymru yn ystod y pandemig ac wedyn
18 Mehefin 2021
Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn cynnal rhaglen ymgysylltu digidol i ddod â’r prif fudd-ddalwyr sy’n ymwneud â pholisi unigedd a’r gwasanaethau cyhoeddus yng...
Prosiectau
Sesiynau briffio i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ar lesiant
O dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, mae’n rhaid i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus wneud asesiadau o lesiant bob pum mlynedd yn unol ag...
Sylwebaeth 9 Mehefin 2021
Gweithredu’r ddyletswydd economaidd-gymdeithasol: dysgu o brofiad
Ar 31 Mawrth 2021, cychwynnodd Llywodraeth Cymru Adran 1 o Ddeddf Cydraddoldeb 2010, a adweinir fel y ddyletswydd economaidd-gymdeithasol.  Mae'n ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus, wrth wneud...
Cyhoeddiadau 9 Mehefin 2021
Defnydd Llywodraeth Cymru o offer polisi i brif ffrydio cydraddoldeb
Ers dyddiau cynnar datganoli, mae wedi bod yn ddyletswydd statudol i Lywodraeth Cymru brif ffrydio cyfle cyfartal ym mhob un o’i gweithgareddau.  Yn dilyn...
Cyhoeddiadau 7 Mehefin 2021
Gwirfoddoli a llesiant yn ystod y pandemig Coronafeirws
Mae gwirfoddoli wedi chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o gefnogi cymunedau yn ystod y pandemig. Gwelwyd cynnydd cyflym yn y diddordeb mewn gwirfoddoli yn...
Sylwebaeth 7 Mehefin 2021
Gwersi gwirfoddoli o’r pandemig
Mae Amanda Carr, Cyfarwyddwr Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe (SCVS), yn myfyrio ar sut mae ei gwaith ymchwil newydd ar wirfoddoli a llesiant yn ystod y...
Cyhoeddiadau 26 Mai 2021
Rôl cymunedau a’r defnydd o dechnoleg wrth liniaru unigrwydd yn ystod pandemig
Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau ymchwil WCPP i rôl cymunedau a'r defnydd o dechnoleg wrth liniaru unigrwydd yn ystod pandemig y Coronavirus. Roedd...