Economi a Masnach

Hidlo cynnwys
Showing 33 to 40 of 330 results
Prosiectau
Cysylltu Cymunedau: Meithrin Perthnasoedd
Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn gweithio gyda Chyngor Caerdydd a Gofal Cymdeithasol Cymru ar brosiect pedwar mis a ariennir gan y Sefydliad Cenedlaethol dros...
Prosiectau
Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl: Newid y prawf modd
Gofynnodd y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol i Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru archwilio goblygiadau gwaredu’r  prawf modd ar gyfer grantiau cyfleusterau bach a chanolig...
Prosiectau
Plant sy’n derbyn gofal: Sut mae arfer yn ysgogi amrywiad mewn cyfraddau ledled Cymru
Mae'r cynnydd sylweddol a pharhaus yng nghyfradd y plant sy’n derbyn gofal yng Nghymru wedi bod yn ffynhonnell o bryder ym maes polisi ers...
Sylwebaeth 1 Chwefror 2021
Dyfodol Tecach: Deall Anghydraddoldeb yn ymgynghoriad Ein Dyfodol Cymru
Lansiodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad Ein Dyfodol Cymru ym mis Mai 2020 gyda'r amcan o nodi syniadau ac atebion ar gyfer ailadeiladu Cymru yn dilyn pandemig y...
Cyhoeddiadau 27 Ionawr 2021
Cyflawni trawsnewid cyfiawn yng Nghymru
Gyda deng mlynedd ar ôl i osgoi chwalfa system hinsawdd, fel y rhybuddiwyd gan y Panel Rhynglywodraethol ar Newid yn yr Hinsawdd (IPCC), ni fu'r...
Prosiectau
Tuag at bontio cyfiawn yng Nghymru
Mae wedi bod cynnydd mewn ymwybyddiaeth, ymysg y cyhoedd a llunwyr polisi, o ran mynd i'r afael â’r newid yn yr hinsawdd ers dechrau 2019. Yng...
Sylwebaeth 15 Ionawr 2021
Ymfudo ar ôl Brexit a Chymru: Effeithiau posibl y system newydd ac argymhellion ar y blaenoriaethau ar gyfer dylanwadu ar...
Yn dilyn diwedd y rhyddid i symud ar 31 Rhagfyr 2020, mae’r meddwl yn troi nid yn unig at effeithiau’r system fewnfudo newydd, ond hefyd...
Datganiadau i’r Wasg 17 Rhagfyr 2020
Diwedd cyfnod pontio Brexit yn nodi “cyfnod o aflonyddwch sylweddol” i economi Cymru
Mae angen mwy o gefnogaeth y tu hwnt i gyfnod pontio Brexit ar fusnesau mewn rhai sectorau allweddol yn economi Cymru. Mae adroddiad gan Ganolfan...