Partneriaid

Isod mae manylion ein harianwyr, yn ogystal â'n partneriaethau gyda Rhwydwaith What Works ac Alliance for Useful Evidence.

Ein Harianwyr

Mae gan y Ganolfan dri ariannwr craidd – y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol, Llywodraeth Cymru a Phrifysgol Caerdydd.

Mae’r arianwyr yn gweithio gyda’r Ganolfan er mwyn cytuno ar ei datblygiad a’i chyfeiriad strategol, a chynnwys ac amseriad rhaglenni gwaith a gaiff eu hariannu gan yr arianwyr craidd, ac er mwyn monitro ei hallbynnau a’i heffaith.

 

Rhwydwaith What Works

Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn rhan o Rwydwaith What Works, ac mae’n gweithio gyda chanolfannau What Works eraill er mwyn syntheseiddio a throi tystiolaeth gymhleth, sydd weithiau’n anhygyrch, yn adnoddau ymarferol a defnyddiol y gall llunwyr polisi ac ymarferwyr yng Nghymru eu defnyddio i wella’r broses gwneud penderfyniadau.

Mae aelodau eraill o Rwydwaith What Works yn cynnwys:

  • Y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE)
  • Canolfan What Works ar gyfer Lleihau Troseddu, sy’n cael ei chynnal gan y Coleg Plismona
  • Sefydliad Ymyrryd yn Gynnar
  • Sefydliad Gwaddol Addysg, a sefydlwyd gan Ymddiriedolaeth Sutton
  • Canolfan What Works ar gyfer Twf Economaidd Lleol, sy’n cael ei chynnal gan Ysgol Economeg Llundain ar y cyd ag Arup a’r Ganolfan Dinasoedd
  • Y Ganolfan dros Heneiddio’n Well, a sefydlwyd gan y Gronfa Loteri Fawr
  • Canolfan What Works dros Lesiant
  • What Works yn yr Alban

 

Alliance for Useful Evidence

Mae’r Ganolfan yn cyd-ariannu Uwch Swyddog Ymchwil gydag Alliance for Useful Evidence, un o fentrau Nesta sy’n cael ei hariannu gan y Gronfa Loteri Fawr a’r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol. A hithau’n cael ei chynnal gan y Ganolfan, mae’n gweithio gydag aelodau Alliance for Useful Evidence yng Nghymru yn ogystal ag amrywiaeth o brosiectau eraill a gaiff eu harwain gan y Ganolfan.