Gofynion seilwaith i Gymru er mwyn trosglwyddo i economi ffyniannus, gynaliadwy

Deall cyfoeth a llesiant

Ni fydd yr unfed ganrif ar hugain yn debyg i’r ugeinfed ganrif. Yn fwyaf amlwg, bydd economi’r dyfodol yn garbon isel, yn fwy effeithlon, yn llai dibynnol ar danwydd ffosil ac yn ddigidol iawn. Bydd angen iddo roi’r gorau i ddefnyddio adnoddau naturiol mewn modd peryglus, yn enwedig y math adnewyddadwy, megis coedwigoedd, pysgodfeydd ac ecosystemau sy’n dueddol o gwympo’n anwrthdroadwy. Soniodd Adolygiad Dasgupta ar Fioamrywiaeth y llywodraeth am “lefelau o uchelgais, cydgysylltu ac ewyllys gwleidyddol sydd o leiaf cystal â rhai Cynllun Marshall”.

Mae’r byd wedi’i drawsnewid gan argyfwng Covid-19 ac mae cymdeithas yn wynebu heriau dwys. Mae’r pandemig wedi gwaethygu anghydraddoldebau cynyddol mewn incwm, cyfoeth a mynediad at wasanaethau cyhoeddus fel iechyd, addysg, tai a thrafnidiaeth. Mae buddsoddi mewn adferiad gwydn yn gofyn am fuddsoddiad brys mewn ystod eang o asedau cynhyrchiol cyflenwol – cyfalaf dynol a chymdeithasol, cyfalaf naturiol a seilwaith – sy’n angenrheidiol i sicrhau ffyniant parhaus yn y dyfodol.

Mae dull yr Economi Cyfoeth yn cydnabod natur gydgyfnerthol asedau cymdeithas. Mae buddsoddi mewn un gydran o gyfoeth yn dylanwadu ar yr enillion i bob buddsoddiad arall. Gan fod asedau yn ategu ei gilydd, bydd yr enillion i unrhyw elfen unigol yn uwch os cânt eu trin fel portffolio cyflenwol.

Er enghraifft, pan fyddwn yn buddsoddi ym myd natur, rydym yn gwella cynhyrchiant amrywiaeth o asedau craidd, gan gynnwys cyfalaf ffisegol a dynol, a thrwy hynny yn gwthio potensial cynhyrchiant yr economi yn ei flaen.

Mae buddsoddi mewn coed a choetiroedd trefol yn hybu hamdden awyr agored, gydag effeithiau cadarnhaol ar iechyd corfforol a meddyliol, gan leihau beichiau ar systemau iechyd wrth gynyddu’r enillion i fuddsoddiad tai. Mae hefyd yn helpu i leihau allyriadau carbon, amsugno llygredd gronynnol niweidiol, cynyddu cadw dŵr, darparu gwasanaethau oeri a chysgodi yn ogystal â hyrwyddo gweithwyr iach a hapus, sy’n fwy cynhyrchiol ac yn cymryd llai o ddyddiau i ffwrdd o’r gwaith.

Ac eto, yn wahanol i gyfalaf dynol, ffisegol a gwybodaeth, mae cyfalaf naturiol – sy’n darparu’r blociau adeiladu ar gyfer pob math arall o gyfalaf – yn dirywio’n gyffredinol. Yn wir, mae Covid-19 wedi atgoffa’r byd o’r angen dybryd i gryfhau ansawdd a gwydnwch asedau naturiol. Mae angen dybryd am system fesur sy’n olrhain newidiadau mewn ystod o fesurau cyfoeth cynhwysfawr dros amser.

Ariannu’r trawsnewidiad glân a’r dirwedd gyfnewidiol o gyfleoedd

Bydd y rhan fwyaf o’r trawsnewidiad yn cael ei ariannu gan y sector preifat, a bydd angen gwariant cyhoeddus i ddarparu’r seilwaith caniatáu ffisegol, dynol a gwybodaeth.

Dylai’r gwariant hwn roi cyfleoedd gwych i fuddsoddi mewn sectorau glân newydd sy’n defnyddio adnoddau’n effeithlon ym meysydd ynni, trafnidiaeth, amaethyddiaeth, gweithgynhyrchu ac adeiladu.

Ond mae hefyd yn cyflwyno risg gynyddol o darfu a dibrisiant mewn sectorau a gweithgareddau carbon a rhai sy’n defnyddio llawer o adnoddau.

Bydd cyrraedd targedau hinsawdd yn golygu cael mwy allan o’r adnoddau sydd gennym. Mae hyn yn gofyn am arloesedd i gynyddu cynhyrchiant adnoddau a gwella ymatebolrwydd i alw er mwyn cyfateb i’r cyflenwad newidiol sydd ar gael (a thrwy hynny osgoi’r angen am gapasiti ychwanegol).

Nid yw’r dewis arall sef llai o ddefnydd a buddsoddiad terfynol – neu ‘ddad-dwf’ – yn apelgar yn wleidyddol, nac yn angenrheidiol yn economaidd ac yn dechnolegol, ar yr amod bod ymgais glir a chredadwy i lywio arloesedd.

Mae asedau presennol, a oedd wrth wraidd y gwaith o ysgogi twf economaidd ers y Chwyldro Diwydiannol, mewn perygl o ddod yn rhwymedigaethau. Gwyddom yn gyffredinol bellach, os ydym am gyrraedd targedau hinsawdd sy’n gyson â siawns gyfartal o gyfyngu tymheredd i 2° uwchlaw’r cyfnod cyn-ddiwydiannol, bydd angen i draean o gronfeydd olew byd-eang, hanner y cronfeydd nwy ac 80% o’r cronfeydd glo presennol aros yn y ddaear, neu, os cânt eu llosgi, bydd yn rhaid dal yr allyriadau a’u storio.

Yn fwy perthnasol i Gymru’r unfed ganrif ar hugain, mae seilwaith i lawr yr afon, megis porthladdoedd, piblinellau, purfeydd a chynhyrchu pŵer, hefyd mewn perygl o fynd yn sownd neu’n ddarfodedig cyn diwedd eu hoes waith. Felly hefyd prosesau diwydiannol trwm sy’n dibynnu ar danwydd ffosil.

Yn ogystal, nid yw’r risg hon o ddarfodiad yn gyfyngedig i asedau ffisegol. Mae perygl mawr y bydd asedau dynol ac anniriaethol cwmnïau a rhanbarthau sy’n symud yn araf hefyd yn cael eu dibrisio os nad ydynt yn ymateb i gystadleuaeth fyd-eang i drawsnewid yr economi.

Yn flaenorol, roedd polisïau hinsawdd yn cael eu hystyried yn anfanteision, gan wthio costau ynni i fyny ac annog cwmnïau i adleoli swyddi a chyfleusterau dramor. Erbyn hyn, mae corws cynyddol o gwmnïau yn gofyn i’r llywodraeth am reoliadau hinsawdd cliriach a mwy uchelgeisiol i sbarduno mantais gystadleuol. Wrth i’r byd symud i farchnadoedd carbon isel sy’n defnyddio adnoddau’n effeithlon, bydd unrhyw wledydd neu gwmnïau sydd ar ei hôl hi o ran polisïau a buddsoddiadau yn sylwi fwyfwy y gallai gweithgarwch cynhyrchiant uchel symud i rywle arall.

Sicrhau trosglwyddiad cyfiawn a chynhwysol

Bydd y trawsnewid yn cynnwys diffyg parhad technolegol, aflonyddwch a thrawsnewid systemig. Mae’n ymwneud â datblygiadau arloesol radical yn dod i’r amlwg ac yn lledaenu, yn ogystal â dirywiad neu ailgyfeirio diwydiannau a thechnolegau presennol ar hyd y gadwyn gyflenwi o’r cyflenwr adnoddau i’r gwneuthurwr a’r darparwr gwasanaeth i’r defnyddiwr.

Ni ellir cymhwyso polisïau sy’n annog trawsnewid carbon isel o’r brig i’r bôn. Bydd angen cefnogaeth y cyhoedd arnynt. Tra bod yn rhaid i lunwyr polisïau baratoi cymdeithas ar gyfer economi’r unfed ganrif ar hugain, mae’n rhaid iddynt hefyd gydnabod bod bywoliaeth llawer o bobl yn gysylltiedig ag economi’r unfed ganrif ar hugain.

Bydd sicrhau cyfnod pontio cyfiawn yn hanfodol ar gyfer cynnal cydlyniant cymdeithasol a chyfiawnder economaidd a galluogi’r newid yn yr hinsawdd i ddatblygu. Mae hyn yn gofyn am alluogi sefydliadau sy’n ailsgilio, ail-roi a digolledu gweithwyr yr effeithir arnynt i sicrhau’r sgiliau a’r swyddi angenrheidiol i alluogi’r rhai yr effeithir arnynt gan newid i gymryd rhan yn economi’r unfed ganrif ar hugain.

Y dasg bwysig i lunwyr polisïau ar lefel genedlaethol, ranbarthol a lleol yw rheoli’r newid anochel nad oes modd ei osgoi i economi carbon isel sy’n defnyddio adnoddau’n effeithlon. Po hiraf yr oedi wrth reoli’r trawsnewid hwnnw, y mwyaf yw’r dadleoliad, yr uchaf yw’r costau addasu a’r mwyaf yw’r golled o ran cystadleurwydd. Ac mae hyn heb gyfrif am y risgiau amgylcheddol.

Wrth i’r byd wella o bandemig, nawr yw’r amser i adeiladu’r dyfodol.