Interniaethau PhD

Dyddiad cau 29 Hydref 2021
Lleoliad Caerdydd

Dyma ail flwyddyn ein Cynllun Interniaethau PhD sy’n cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr PhD a ariennir gan ESRC ar lwybrau’r Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol (DTP) yn sefydliadau’r DTP yng Nghymru gael treulio tri mis yn y Ganolfan i gymhwyso a datblygu eu sgiliau a’u technegau ymchwil i ymdrin â materion go iawn sy’n hynod gyfoes. Bydd yr interniaethau hyn yn cynnig cyfle rhagorol i fyfyriwr PhD gael profiad ymarferol o wneud ymchwil mewn sefydliad sy’n gweithio ar y rhyngwyneb rhwng ymchwil a llunio polisïau. Byddwch yn gweithio wrth ochr staff sydd â PhD ac sy’n gweithio ar hyn o bryd gyda llunwyr polisïau ac ymarferwyr i roi tystiolaeth i wella’r gwaith o lunio polisïau a gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Crynhoir profiad myfyrwyr PhD blaenorol yma.

Bydd yr interniaeth yn gwella dealltwriaeth ymgeiswyr o’r gwaith o lunio polisïau yng Nghymru yn ogystal â gwella eu sgiliau ymchwil (e.e. chwilio am/adolygu llenyddiaeth, dylunio cynllun ymchwil). Hefyd bydd cyfle i chi ddatblygu amrywiaeth eang o sgiliau ymarferol (e.e. ysgrifennu adroddiadau, cyfathrebu, rheoli amser, gweithio mewn tîm, datblygu strategaethau effaith) a fydd yn allweddol i’ch gyrfa yn y dyfodol. Yn ogystal, bydd yr interniaeth yn galluogi’r ymgeisydd i estyn ei rwydwaith ymysg academyddion, llunwyr polisïau ac ymarferwyr yng Nghymru a thu hwnt.

Rydym wedi amlinellu tri phwnc i fyfyrwyr eu hystyried ochr yn ochr â galwad agored am bwnc a bennir gan fyfyriwr:

  • Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015: Gweithredu a gwerthuso
  • Rôl tystiolaeth wrth lunio polisïau
  • Defnyddio offer polisi yng Nghymru wrth weithredu newid

Fel arall, gall myfyrwyr gynnig pwnc o’u dewis eu hunain, gan gymhwyso eu diddordebau a’u harbenigedd ymchwil i faes polisi y mae WCPP wedi gwneud gwaith ynddo. Os ydych chi’n ystyried cynnig eich pwnc eich hun, cysylltwch â Dr Andrew Connell Andrew.Connell@wcpp.org.uk ar gam cynnar i drafod cwmpas a siâp unrhyw gynnig cyn i chi ei gyflwyno.

Manyleb y myfyriwr

Ar gyfer pob interniaeth, byddem yn disgwyl i’r myfyriwr fod â’r canlynol:

  • Sgiliau ymchwil a dadansoddi cryf gan gynnwys profiad o wneud adolygiadau llenyddiaeth ac o ddulliau ansoddol (e.e. cyfweliadau lled-strwythuredig).
  • Profiad o waith dadansoddol ym meysydd polisi cymdeithasol neu gyhoeddus.
  • Y gallu i gynhyrchu dogfennau cryno, wedi’u hysgrifennu’n dda mewn fformat hygyrch.

Mae WCPP a DTP ESRC Cymru wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth, ac amgylchedd ymchwil cynhwysol. Rydym yn gwerthfawrogi’r cyfraniad amhrisiadwy a wneir gan ymchwilwyr o bob cefndir i’n gwaith. Rydym yn croesawu ceisiadau am yr interniaethau hyn gan grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol ar hyn o bryd, gan gynnwys cymunedau Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig.

Canlyniadau a ragwelir i’r prosiect

Bydd pob interniaeth yn cynnwys y canlyniadau canlynol:

  • Adroddiad byr (tua 12 tudalen) yn crynhoi’r dull a gymerwyd ac yn amlinellu’r canfyddiadau. Dylid ei gyflwyno mewn ffordd hygyrch er mwyn helpu i sicrhau y defnyddir yr ymchwil.
  • Blog sy’n crynhoi’r ymchwil i’w gynnwys ar wefan y Ganolfan.
  • O bosib, digwyddiad a drefnwyd gan y myfyriwr i gyflwyno canfyddiadau’r ymchwil, neu bodlediad.
Hyd a dyddiad dechrau’r interniaeth

Byddai’r interniaeth yn para am gyfnod o dri mis a bydd wedi’i lleoli yng Nghanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd. Byddai’n well gennym i’r interniaeth gael ei chyflawni gyda’r myfyriwr yn mynychu ein swyddfeydd (yn dibynnu ar y cyngor diweddaraf ynghylch Covid-19) ond bydd hefyd yn bosibl ei chyflawni o bell. I fyfyrwyr sydd wedi’u cofrestru ar ysgoloriaeth ran-amser, mae’r interniaethau ar gael yn rhan-amser, a bydd angen trafod hyn ag arweinydd y prosiect.

Rydym yn hyblyg o ran dyddiad cychwyn yr interniaeth gan y bydd hyn yn dibynnu ar amgylchiadau unigol, ond rydym yn rhagweld dyddiad cychwyn ym mis Ionawr 2022.

Cyllid a chostau

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael estyniad â thâl o dri mis i’w PhD ar gyfradd fisol ddangosol o £1,500 y mis (ffioedd a chostau cyflog).

 

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiectau arfaethedig, a manylion ar sut i wneud cais, ewch i wefan DTP Cymru.

Tagiau