Cydymaith Ymchwil x2

Dyddiad cau 23 Ebrill 2021
Cyflog £33,797 - £40,322 y flwyddyn (Gradd 6)

Rydym yn ceisio recriwtio dau unigolyn rhagorol i gyfrannu at ein gwaith i Lywodraeth Cymru a gwasanaethau cyhoeddus.

Mae’r swyddi yn cynnig cyfle unigryw i reoli a chynnal ymchwil bolisi o ansawdd uchel, gan weithio’n agos gydag ymchwilwyr a llunwyr polisi blaenllaw sydd wrth wraidd datblygiadau a dadleuon polisi cyfredol. Byddem yn croesawu ceisiadau yn arbennig gan ymgeiswyr sydd â gwybodaeth am iechyd, gofal cymdeithasol neu economi Cymru neu ddiddordeb ynddynt.

Rhaid bod gennych ddealltwriaeth dda o bolisi cyhoeddus; ymrwymiad i ymchwil bolisi o ansawdd uchel; sgiliau cyfathrebu a threfnu rhagorol; a’r gallu i weithio fel rhan o dîm ehangach y Ganolfan.

Mae’r Ganolfan yn cynnig amgylchedd gwaith ysgogol a chefnogol gyda threfniadau gweithio hyblyg; cynllun pensiwn hael a buddion eraill; cyfoeth o gyfleoedd hyfforddi; a chanolfan yn y Parc Ymchwil Gwyddorau Cymdeithasol (SPARK) newydd ar Gampws Arloesi Caerdydd gwerth £300 miliwn.

Swydd amser llawn tan fis Medi 2022 yw hon, gyda’r posibilrwydd o adnewyddu ar ôl hynny os bydd cyllid ar gael.

Cyflog:

£33,797 – £40,322 y flwyddyn (Gradd 6)

Rydym yn annog darpar ymgeiswyr i gysylltu â’r Athro Steve Martin (Cyfarwyddwr Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru) neu Dan Bristow (Cyfarwyddwr Polisi ac Ymarfer) am drafodaeth anffurfiol am y rôl. Byddwn yn ystyried ceisiadau i ymuno â’r Ganolfan ar secondiad am o leiaf 12 mis.


 

Gofynnir i ymgeiswyr ateb y cwestiynau canlynol ar ddechrau eu datganiad ategol. Dylai eich atebion fod mor gryno â phosibl ac ni ddylent fod yn fwy na 200 gair y cwestiwn.

Cwestiwn 1: Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn darparu tystiolaeth i alluogi awdurdodau lleol, byrddau iechyd a chyrff cyhoeddus eraill i nodi ffyrdd o wella penderfyniadau polisi a gwasanaethau cyhoeddus.
Sut byddech chi’n mynd ati i nodi’r materion polisi y dylem weithio arnyn nhw gyda nhw dros y chwe mis nesaf? Pa feini prawf y byddech chi’n eu defnyddio i roi’r materion yn nhrefn blaenoriaeth?

Cwestiwn 2: Mae’r Ganolfan yn gwneud y rhan fwyaf o’i gwaith mewn partneriaeth ag arbenigwyr o brifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill. Dychmygwch fod y Prif Weinidog wedi gofyn i ni ddarparu tystiolaeth am yr hyn y dylai Llywodraeth Cymru ei wneud i fynd i’r afael â thlodi. Mae angen adroddiad arno ymhen tri mis. Sut byddech chi’n nodi’r arbenigwyr gorau i weithio gyda ni ar y prosiect hwn? Pa rwystrau posibl y gallech ddod ar eu traws wrth sicrhau eu mewnbwn a sut byddech chi’n goresgyn y rhain?

Am ddisgrifiad swydd llawn, neu i gyflwyno cais, cliciwch yma.

Tagiau