Ymyriadau cam-drin domestig yng Nghymru

Statws prosiect Ar Waith

Mae’r prosiect yn edrych ar y dystiolaeth ar sut i gadw pobl Cymru’n ddiogel rhag cam-drin domestig. Mae ein dull gweithredu’n cynnwys adolygu’r dystiolaeth ryngwladol ar gyfer darpariaeth cam-drin domestig yn gyntaf, mewn cydweithrediad â ffrind critigol arbenigol. Bydd hyn yn sail i’r trafodaethau bwrdd crwn gyda rhanddeiliaid allweddol (gan gynnwys goroeswyr cam-drin domestig) ynghylch pa ddarpariaeth fyddai’n gweithio orau yng nghyd-destun Cymru.

Yn ystod y trafodaethau bwrdd crwn, byddwn hefyd yn trafod y model ar gyfer ymyriadau cam-drin domestig yn rhan o ddatblygu Deddf Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 2015 (Cymru) i weld beth sy’n gweithio dda, a lle gellir datblygu ymhellach.