Plant sy’n derbyn gofal: Sut mae arfer yn ysgogi amrywiad mewn cyfraddau ledled Cymru

Statws prosiect Ar Waith

Mae’r cynnydd sylweddol a pharhaus yng nghyfradd y plant sy’n derbyn gofal yng Nghymru wedi bod yn ffynhonnell o bryder ym maes polisi ers peth amser: mae wedi codi bron yn barhaus ers 25 mlynedd ac mae bellach yn uwch nag unrhyw amser ers y 1980au (Hodges a Bristow, 2019). Yng Nghymru a Lloegr, mae amrywiadau amlwg rhwng awdurdodau lleol o ran cyfraddau gofal. Hyd yn oed o fewn yr un awdurdod lleol, mae’r gyfradd yn aml yn amrywio dros amser.

Mae tystiolaeth yn awgrymu bod cyfran sylweddol o’r amrywiad hwn o ganlyniad i wahaniaethau mewn ymarfer (Hodges a Bristow, 2019), ond prin yw’r dystiolaeth ynghylch sut mae arfer yn amrywio na pha ffactorau sy’n ei lunio.

Gofynnodd Prif Weinidog Cymru i Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru gefnogi Llywodraeth Cymru i ddeall pam mae amrywiad yn y cyfraddau o blant sy’n derbyn gofal ymhlith awdurdodau lleol.

Mae’r ganolfan yn gweithio gyda CASCADE i arolygu’r gweithlu yn y sector gofal cymdeithasol plant yng Nghymru, gan gynnwys gweithwyr cymdeithasol, rheolwyr, penaethiaid gwasanaethau a chyfarwyddwyr. Datblygwyd yr arolwg mewn ymgynghoriad â phenaethiaid gwasanaethau plant, Gofal Cymdeithasol Cymru a Llywodraeth Cymru. Mae’n cymryd tua 15 munud i’w gwblhau ac mae’n cwmpasu’r meysydd pwnc canlynol:

  • Yr hyn y mae gweithwyr cymdeithasol ac uwch-reolwyr yn ei feddwl am y ffactorau sy’n dylanwadu ar gyfraddau gofal ledled Cymru.
  • P’un a oes amrywiad yn y gwerthoedd, y broses o wneud penderfyniadau, safbwyntiau, ac arfer sefydliadol ac arwain mewn awdurdodau lleol sydd â gwahanol newidiadau mewn cyfraddau (yn cynyddu, yn sefydlog, yn gostwng), a rhwng gweithwyr cymdeithasol ac uwch-reolwyr yn yr awdurdodau lleol hynny.
  • Effaith y pandemig COVID-19 ar asesiadau risg ac ymarfer.
  • Sut mae’r broses o wneud penderfyniadau, a gwerthoedd yng Nghymru, yn cymharu â’r broses a gwerthoedd mewn gwledydd eraill.

Mae’r arolwg yn fyw ar hyn o bryd a gellir dod o hyd iddo yma: https://socsi.qualtrics.com/jfe/form/SV_ehUut0cUZAbwf9r 

Adroddir ar ganfyddiadau’r arolwg yn ystod gwanwyn 2021.