Effaith Brexit ar incwm cartrefi ar draws Prydain a Chymru

Statws prosiect Cwblhawyd

Mae pryderon ynghylch yr effaith gronnol hirdymor y byddai gadael yr Undeb Ewropeaidd yn ei chael ar incwm cartrefi. Mae’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit wedi gofyn i’r Ganolfan gynnal asesiad i ddadansoddi goblygiadau Brexit ar gyfer incwm cartrefi a thlodi yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys edrych ar draws ymagwedd Llywodraeth Cymru at Brexit, adnabod grwpiau sy’n wynebu risg, ac ystyried yr ymatebion er mwyn eu cynorthwyo.

Prif nod yr aseiniad yma yw dod â swyddogion yn uniongyrchol at arbenigwyr, a all ystyried nid yn unig effeithiau Brexit, ond eu hystyried gan gadw ergydion economaidd blaenorol mewn golwg (fel yr argyfwng ariannol). Bydd hyn yn caniatáu i Lywodraeth Cymru fod yn synhwyrol yn eu meddylfryd a darparu gofod ar gyfer myfyrio’n feirniadol.