Cydraddoldeb rhywiol yng Nghymru

Statws prosiect Ar Waith

Mae Gweinidogion wedi gofyn i Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru gynnal tri darn o waith sy’n rhoi arbenigedd a thystiolaeth annibynnol i lywio’r Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywedd (GER), a gomisiynwyd gan y Prif Weinidog ar y pryd yn 2018:

  • Adolygiad rhyngwladol o bolisïau ac arferion cydraddoldeb rhywedd;
  • Gweithdy arbenigol i archwilio’r hyn y gall Cymru ei ddysgu am bolisïau ac ymarfer cydraddoldeb rhywedd o wledydd Nordig; ac
  • Adolygiad tystiolaeth o ddulliau effeithiol o gyllidebu ar sail rhyw.

Gwnaethom gyhoeddi ein hadolygiad rhyngwladol o bolisïau ac arferion cydraddoldeb rhywedd yn 2018 (Parken, 2018). Nododd hyn fod gwledydd Nordig yn arwain y ffordd o ran rhoi polisïau ar waith gyda’r bwriad o hyrwyddo cydraddoldeb rhywedd.
Yn sgil hyn, gofynnodd gweinidogion i’r Ganolfan hwyluso digwyddiad a fyddai’n galluogi swyddogion Llywodraeth Cymru i drafod y dulliau hyn gydag arbenigwyr academaidd blaenllaw ac uwch lunwyr polisïau o wledydd Nordig. Bydd yr adroddiad, sy’n crynhoi trafodaethau yn y digwyddiad, yn cael ei gyhoeddi yn ystod hydref 2019.
Mae’r adroddiad ar gyllidebu ar sail rhyw wedi’i gynnal gan Angela O’Hagan ac Emanuella Laue Christensen ym Mhrifysgol Caledonian Glasgow. Mae’n crynhoi tystiolaeth ar gyllidebu ar sail rhyw o ystod o brofiadau rhyngwladol ar wahanol lefelau llywodraeth. Disgwylir i hwn gael ei gyhoeddi yn ystod hydref 2019 hefyd.