Polisi a gwleidyddiaeth yng Nghymru mewn cyfnod heb ei debyg o’r blaen

Lleoliad The Mall Room, Taliesin Create, Swansea University Singleton Campus
Dyddiad 24 Mai 2019

Mae caledi, datganoli pwerau ymhellach, materion fel poblogaeth sy’n heneiddio a newid yn yr hinsawdd, ac wrth gwrs Brexit i gyd yn amodau a digwyddiadau pwysig sy’n arwain at ansicrwydd, ansefydlogrwydd a sefyllfa ddigynsail ym mholisi a gwleidyddiaeth Cymru. Mae’r materion hyn yn effeithio ar sut a pham y gwneir polisi a chyflenwir gwasanaethau. Mae hwn hefyd yn amser da sydd angen myfyrio a dadansoddi, lle mae nifer o randdeiliaid – gweinidogion, gweision sifil, gwleidyddion, gweithwyr proffesiynol, academyddion a dinasyddion – yn adolygu ac yn ailddiffinio pwrpas a chanlyniadau polisi a gwleidyddiaeth yng Nghymru.

Wedi’i gynnal mewn partneriaeth â Sefydliad Ymchwil, Data a Dulliau Cymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD), daeth y digwyddiad undydd hwn ag academyddion at ei gilydd ar bob cam o’u gyrfa, yn ogystal â chynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru a chymdeithas sifil, i drafod y cwestiynau hyn , arferion presennol ac yn y dyfodol, a chyfleoedd ar gyfer polisi a gwleidyddiaeth Cymru.

Roedd y diwrnod fel a ganlyn (mae dolenni i’r cyflwyniadau PowerPoint sydd ar gael i’r ochr / isod. Mae’r rhain ar gael yn Saesneg yn unig):

 

Panel Un: Gwybodaeth a thystiolaeth yng Nghymru a’i rôl wrth greu polisïau

Trafodwraig: Anna Nicholl (Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru)

Michelle Black (Prifysgol Sheffield), Claire Beynon (Iechyd Cyhoeddus Cymru), ac eraill: ‘Dysgu ar draws y DU: Adolygiad o systemau iechyd cyhoeddus ac agweddau polisi at ddatblygiad cynnar plant ers datganoli gwleidyddol’

Paul Worthington a Helen Hodges (Prifysgol Caerdydd): ‘Natur a graddfa’r ddyled i wasanaethau cyhoeddus a safbwynt dinasyddion: Tlodi o ran tystiolaeth?’

Nerys Edmonds a Liz Green (Iechyd Cyhoeddus Cymru): ‘Cyfuno tystiolaeth sy’n dod i’r amlwg er mwyn hybu a diogelu iechyd a llesiant mewn cyfnod o ansicrwydd: Asesiad o Effaith Brexit ar Iechyd yng Nghymru’

Helen Hodges (Prifysgol Caerdydd): ‘A oes gennym y data cywir i ddatrys y broblem? Amrywiadau yng nghyfraddau’r plant sy’n derbyn gofal yng Nghymru’


Datganoli a Brexit – ‘sgwrs’ gyda Jo Hunt a Hugh Rawlings

Trafododd yr Athro Jo Hunt a Dr Hugh Rawlings Brexit, datganoli pwerau newydd i Gymru, a’r rôl y gall amrywiol randdeiliaid polisi yng Nghymru – y llywodraeth, y pwerau deddfwriaethol, y gymdeithas sifil a phrifysgolion – ei chwarae.

Gellir lawrlwytho trawsgrifiad Saesneg o’r fideos hyn i’r ochr / isod.

Rhan 1 – Yr Athro Jo Hunt

Rhan 2 – Hugh Rawlings


Panel Dau: Damcaniaethau a dulliau wrth newid polisi: Safbwynt Cymru a datganoli

Trafodwr: James Downe (Prifysgol Caerdydd)

Dr Andrew Connell (Canolfan Polisi Cyoeddus Cymru): A all mesogovernments ddefnyddio offer meta-lywodraethu i fynd i’r afael â phroblemau polisi cymhleth?

Elizabeth Woodcock (Prifysgol Bangor): ‘Ymchwil gydweithredol, integreiddio buddiannau a chyflawni polisïau traws-sectoraidd’

Daniel Roberts (Prifysgol Abertawe): ‘Polisi entrepreneuriaeth yng Nghymru’


Panel Tri: Dyfodol polisi a gwleidyddiaeth yng Nghymru

Trafodwr: Leighton Andrews (Prifysgol Caerdydd)

Leighton Andrews (Prifysgol Caerdydd): ‘Croeso i Ukania: pryfociad’

Bob Smith (Prifysgol Caerdydd): ‘Darparu tai fforddiadwy yng Nghymru mewn cyfnodau heriol’

Rachel Minto ac Alison Parken (Prifysgol Caerdydd): ‘Beth a wnawn heb yr UE? Hybu cydraddoldeb yng Nghymru ar ôl datganoli’

Ian Stafford (Prifysgol Caerdydd): ‘Erioed wedi bod mor agos, ond cyn belled i ffwrdd ag erioed? Archwilio’r cysyniadau o ymddiriedaeth a thryloywder yng Nghymru’


Chyflwyniadau Poster

Esther Dorado Ladera (Academia Europaea): ‘Gwneud synnwyr o wyddoniaeth mewn amodau cymhleth ac ansicr’

Sara O’Shea (Prifysgol Abertawe): ‘Syniadau mawr mewn micro bentref: Gwerthuso prosiect tai â chymorth pobl ifanc yn Llanelli’

Suzanna Nesom (Prifysgol Caerdydd): ‘Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) a chreu cynlluniau llesiant’

 

Mae’r Athro Jo Hunt a Hugh Rawlings yn rhoi trosolwg o’u trafodaeth ‘mewn sgwrs’:

 

 

Mae un o drefnwyr y digwyddiad, Dr Matthew Wall, Athro Cyswllt mewn Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe yn canmol y digwyddiad, a’i ganlyniadau:

 

Isod mae ein foment Twitter o’r dydd: