Cyhoeddiadau

Hidlo cynnwys
Showing 49 to 56 of 149 results
Cyhoeddiadau 16 Hydref 2019
Gwerth undebau llafur yng Nghymru
Mae undebau llafur yn rhan annatod o fodel partneriaeth gymdeithasol Llywodraeth Cymru. Yn fwy cyffredinol, mae’n rhan hanfodol o'r dirwedd economaidd a chymdeithasol yng...
Cyhoeddiadau 24 Medi 2019
Cydraddoldeb Rhywiol: Dysgu Gwersi gan Wledydd Nordig
Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi trafodaethau a gafwyd mewn cyfnewidfa wybodaeth cydraddoldeb rhywiol a hwyluswyd gan Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru, rhwng arbenigwyr o wledydd...
Cyhoeddiadau 24 Medi 2019
Mynd i’r afael ag Anghydraddoldeb drwy Gyllidebu ar Sail Rhyw
Mae cyllidebu ar sail rhyw yn agwedd at lunio polisi cyhoeddus sy’n sicrhau bod dadansoddiad o ryw yn ganolbwynt i brosesau cyllidebu, cyllid cyhoeddus...
Cyhoeddiadau 26 Mehefin 2019
Wedi cyrraedd y pwynt tyngedfennol: Llywodraeth leol Cymru a chyni
Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu ymateb cynghorau Cymru i gyni, ar sail cyfweliadau gydag arweinwyr, prif weithredwyr a chyfarwyddwyr cyllid cynghorau Cymru a rhanddeiliaid...
Cyhoeddiadau 17 Mai 2019
Pwerau ac Ysgogiadau Polisi – Beth sy’n gweithio i gyflawni polisïau Llywodraeth Cymru?
Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau ymchwil ar y modd y mae Gweinidogion Cymru’n defnyddio’r pwerau a’r ysgogiadau polisi sydd ar...
Cyhoeddiadau 14 Mai 2019
Dadansoddiad o’r Ffactorau sy’n Cyfrannu at y Cyfraddau Uchel o Ofal yng Nghymru
Ar 31 Mawrth 2018, roedd 6,405 o blant yn derbyn gofal yng Nghymru, bron i 1,900 yn fwy o blant nag oedd yn derbyn gofal yn 2006. Yn ystod y...
Cyhoeddiadau 17 Ebrill 2019
Gwella Gwaith Trawsbynciol
Adolygiad o dystiolaeth a seminar gydag arbenigwyr
Cyhoeddiadau 9 Ebrill 2019
Cefnogi Gwelliannau mewn Byrddau Iechyd
Beth sy'n effeithiol wrth gefnogi gwelliannau mewn byrddau iechyd?