Briffiau Polisi

Dyluniwyd ein sesiynau briffio polisi i fod yn ddarlleniadau cyflym 10 munud sy’n rhoi trosolwg i chi o’r prif adroddiad, a’r llwybrau posibl i newidiadau polisi y gellid eu gweithredu.

Isod mae’r rhestr o gyhoeddiadau sy’n cynnwys briffio polisi.

Showing 1 to 8 of 17 results
Cyhoeddiadau 30 Medi 2021
Briffiadau Llesiant i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus
O dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, mae’n ofynnol bod Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn cynhyrchu asesiadau o lesiant bob pum mlynedd, yn unol...
Cyhoeddiadau 30 Mehefin 2021
Cydweithio a gweithredu polisi ar y lefel leol yng Nghymru
Gwerthusiad astudiaeth achos gyda grŵp ffermwyr yn y Gogledd
Cyhoeddiadau 9 Mehefin 2021
Defnydd Llywodraeth Cymru o offer polisi i brif ffrydio cydraddoldeb
Ers dyddiau cynnar datganoli, mae wedi bod yn ddyletswydd statudol i Lywodraeth Cymru brif ffrydio cyfle cyfartal ym mhob un o’i gweithgareddau.  Yn dilyn...
Cyhoeddiadau 7 Mehefin 2021
Gwirfoddoli a llesiant yn ystod y pandemig Coronafeirws
Mae gwirfoddoli wedi chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o gefnogi cymunedau yn ystod y pandemig. Gwelwyd cynnydd cyflym yn y diddordeb mewn gwirfoddoli yn...
Cyhoeddiadau 26 Mai 2021
Rôl cymunedau a’r defnydd o dechnoleg wrth liniaru unigrwydd yn ystod pandemig
Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau ymchwil WCPP i rôl cymunedau a'r defnydd o dechnoleg wrth liniaru unigrwydd yn ystod pandemig y Coronavirus. Roedd...
Cyhoeddiadau 15 Mawrth 2021
Gwella cydraddoldeb hiliol yng Nghymru
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gyhoeddi Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol a luniwyd i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau hiliol ac ethnig strwythurol yng Nghymru....
Cyhoeddiadau 10 Mawrth 2021
Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl: Newid y prawf modd
Yn 2019 yng Nghymru roedd 22% o’r boblogaeth yn anabl, gyda disgwyl i’r boblogaeth anabl gynyddu’n sylweddol erbyn 2035. Grantiau seiliedig ar brawf modd yw...
Cyhoeddiadau 9 Mawrth 2021
Papur briffio tystiolaeth CPCC
Mae'r adroddiadau hyn yn crynhoi rhai o'r prif feysydd polisi, heriau a chyfleoedd yr ydym wedi'u harchwilio yn ystod y blynyddoedd diwethaf.