Briffiau Polisi

Dyluniwyd ein sesiynau briffio polisi i fod yn ddarlleniadau cyflym 10 munud sy’n rhoi trosolwg i chi o’r prif adroddiad, a’r llwybrau posibl i newidiadau polisi y gellid eu gweithredu.

Isod mae’r rhestr o gyhoeddiadau sy’n cynnwys briffio polisi.

Showing 1 to 8 of 11 results
Cyhoeddiadau 15 Mawrth 2021
Gwella cydraddoldeb hiliol yng Nghymru
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gyhoeddi Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol a luniwyd i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau hiliol ac ethnig strwythurol yng Nghymru....
Cyhoeddiadau 9 Mawrth 2021
Papur briffio tystiolaeth CPCC
Mae'r adroddiadau hyn yn crynhoi rhai o'r prif feysydd polisi, heriau a chyfleoedd yr ydym wedi'u harchwilio yn ystod y blynyddoedd diwethaf.
Cyhoeddiadau 22 Chwefror 2021
Gweithio o bell
Mae’r adroddiad yn casglu ynghyd dystiolaeth er mwyn deall sut y gall gweithio o bell effeithio ar wahanol agweddau ar weithgaredd economaidd yn y...
Cyhoeddiadau 17 Rhagfyr 2020
Goblygiadau pontio o’r Undeb Ewropeaidd i sectorau allweddol o economi Cymru
Yn dilyn gadael yr UE, mae Llywodraeth y DU wedi dechrau negodi cytundebau masnach rydd gyda’r UE a gwledydd eraill o gwmpas y byd....
Cyhoeddiadau 3 Rhagfyr 2020
Modelau amgen o ofal cartref
Mae darparwyr a marchnadoedd gofal cartref yn wynebu nifer o heriau o ganlyniad i newidiadau i ddemograffeg y boblogaeth a phwysau ariannol, sy’n creu...
Cyhoeddiadau 30 Tachwedd 2020
Mudo ar ôl Brexit a Chymru
Mae’r adroddiad hwn yn dadansoddi effeithiau posibl polisïau mudo ar ôl Brexit ar farchnad lafur, poblogaeth a chymdeithas Cymru, ac yn nodi sut...
Cyhoeddiadau 10 Tachwedd 2020
Cynyddu amrywiaeth mewn penodiadau cyhoeddus drwy recriwtio
Paratowyd yr adroddiad hwn i gefnogi Strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant Llywodraeth Cymru ar gyfer penodiadau cyhoeddus, gyda ffocws ar sut gall strategaethau recriwtio fod yn...
Cyhoeddiadau 28 Medi 2020
Polisi mudo’r DU a’r gweithlu gofal cymdeithasol a GIG Cymru
Mae Llywodraeth y DU wedi cynnig bod system fewnfudo newydd sy’n seiliedig ar bwyntiau yn dod i rym pan fydd Cyfnod Pontio’r UE...